Mandhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-62

Fredningsnr.
523622

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Ibsker Tekst fra "Blåt kort": En lille høj, 0,75 x 10 m, og 8 ganske lave høje på bakken "Mandhøj"s sydlige parti. Tekst fra "Hvidt kort": 9 udgravede småhøje, røser, alle tidligere udgravede, lig- gende på bakken "Mandhøj". En større tiende røse fredet. Tinglysning af gravpladsen med 10 høje igang 1991: ************************************************* Berejserteksten beskrives under de enkelte frednings-nr. (5236:57-66)
Undersøgelsehistorie

1820 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1870 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund fra udgravninger i årene 1870-71. Herfra også C 983-88, C 1158,C 1195-99.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mandhøi er ingen Gravhøi, men en lav Granitbakke af henved en Tønde Lands Størrelse. Overfladen er tæt belagt med Stenrøser og Brandpletter og en stor Del af disse ere undersøgte af mig. Nøiagtige Beretninger om denne af mig (særlig i Aarene 1870 og 71) foretagne Undersøgelser findes i Vedels "Den ældre Jernalders Begravelser paa Bornholm" Side 105-60 og 182" og et Kort over Gravpladsen findes sammesteds Side 13 (se Aarbøgerne for 1872).

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
9 udgravede Smaahøje, Røser, alle tidligere udgravede, liggende paa Bakken "Mandhøj". En større tiende Røse fredes.

1948 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Geologisk analyse, stenarter
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

1955 Analyser af materiale
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I den sydlige af 2 Ø/V orienterede, parallelt liggende småskove registreredes med nogen vanskelighed de fredede smårøser, der på grund af områdets delvise uoverskuelighed og de enkelte anlægs lidenhed kun med nogen usikkerhed kunne stedfæstes. Af den oprindelige kratskov er hele det centrale parti nylig ryddet og for ca. 1 år siden gentilplantet med gran, såvel på som helt op til nogle af højene. Endvidere er et vildtfodringshus i form af et eternitplade-sadeltag på jordgravede pæle placeret umiddelbart op til eller muligvis delvis på en af de formodede røser. Højgruppen, fodringshuset og den relevante del af nyplantningen opmåltes ved en kombination af udskridtning og kompasspejling ud fra udspændt målebånd, jfr. planskitse omstående. De enkelte anlæg er registreret på seperate berejser skemaer. DISSE SKEMAER ER IKKE INDTASTEDE ENDNU. Der råder en vis forvirring vedr. disse røser i vort arkiv. Vort "C-højskort" siger, at der er 1 fredet røser + 9 udgravede. Et andet (nyere) reg.kort siger 1 høj + 8 ganske lave (rettet til 7). Journalsag 1323/59 vedr. fredningen siger, at en del i 50'erne udgravede høje bør aflyses, mens de resterende, ikke udgravede anlæg, bør fredes. Bautastenen er nævnt i sagen men tilsyneladende glemt igem ved tinglysningen af de ikke udgravede høje. Klint-Jensens markering af de sidstnævnte på opmåling er forkert.Vi tilakterer nu de høje, der kan ses (med benær) med seperate beskrivelser til den pågældende tinglysning og tager bautastenen med (hvis den virkelig er aflyst. Ejer har lovet at fjerne grantræerne på højene, når han hugger julegran (§48) § 53 påtales ikke, da ejer er ret ny og ikke har kunnet se højene (hvilket er forståeligt). Han har nu fået dem udpeget på stedet, og vil få kopi af stribe tilsendt.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Billede fra området