Ormehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-67

Fredningsnr.
523626

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker I resterne af 2 eller 3 ødelagte høje i skoven NØ for Skovsholm er bevaret dele af et jættestuekammer. Dele af gangen er bevaret, bestående af 2 lange sidesten med stor kløvet dæksten. I N ses 2 af kammerets bæresten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N.O. fra Skovholm Gaarden er der inde i Skoven nogle lave Jordhøie, som ogsaa ere ødelagte ved tidligere Gravninger. I en af dem er der en Jættestue eller dog et Gravkammer som har stor Lighed med en Jættestue. Overliggerne ere borte - en af dem er for mange Aar siden [før 1880] bleven kjørt (med 8 Heste) ned til Listed for at anbringes som Dæksten i en Bro. Det er nu ikke mere muligt at faa rigtig Klarhed over Forholdene, men det hele ser meget stenalderagtigt ud - ja ser ud som et Sted hvor der har været flere svære Gravkamre i Toppen af lave Jordforhøininger som egentlig ikke have Form som Høie, men som naturlige Jordbanker. Da der imidlertid overalt ses Spor af Gravninger kan man ikke faa nogen Oversigt over Stedets oprindelige Udseende. Bevoksning: 1986: Løvtræer

1908 Museal udgravning
Journal nr.: 408/08
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 408/08
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Resterne af 2 eller 3 ødelagte Høje i Skoven NØ for Skovsholm er bevaret Dele af et Jættestuekammer. Dele af Gangen er bevaret, bestaaende af 2 lange Sidesten med stor kløvet Dæksten, I Nord ses 2 af Kammerets Bæresten. [Højene er sandsynligvis rester af Kjærs udgravning 1908 og senere optagn. af stød. "Jættestuekammeret" og "Gangen" er flere tætliggende stenkister.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj orienteret NNØ/SSV. 2 x 38 x 10 m. Både selve højen og terrænnet omkring (især V for) den er i ældre tid voldsomt forgravet og fremtræder som et kraterlandskab af små og større (råstof?) gravninger. Som følge heraf er højens præcise udstrækning vanskelig at fastslå, især er bredden tvivlsom og synes at ligge mellem ca. 10 og ca. 20 m. I den nordlige ende ses et tværstillet, kisteformet dyssekammer nogenlunde intakt. Det består af en ca. 2 m lang bæresten i hver langside og drn flade dæksten in situ, dækkende hele det ca. 2 x 0,7 m store kammer. En stor sten liggende umiddelbart SV for kammeret kunne efter sin størrelse og placering udmærket være den vestlige gavlsten. Det sydlige kammer er helt ødelagt og ikke sikkert typebestemmeligt, dog har det snarest været et stordysse -eller jættestuekammer. Det bevarede er: 2 modsatstillede bæresten i Ø (formentlig af kammeråbningen) med de flade indersider 2 m fra hinanden. I V ses en indadhældende sten, ligeledes med en plan flade ind mod kammeret. Fra denne sten til de to østlige stens yderste punkt er 3,5 m, der således er kammerets sandsynlige indre mål Ø/V. Omkring de nævnte sten ses flere andre sten liggende eller (i et enkelt tilfælde) siddende jordfast. Bevoksning: 1986: Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæggene på stedet tolket som en stærkt forstyrret langdysse med indgravninger eller spor af Kjærs udgravning 1908. Orientering og mål er N-S, 36 x 16 x 1,5 m, med resterne af 2 kamre, muligvis små jættestuer med indgange fra Ø. Over det nordlige kammer findes 2 dæksten skubbet ud af leje. Det sydlige kammer er ødelagt, uden dæksten. Der sås ikke spor af Kjærs hellekister.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)