Bøgebjerg
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-12

Fredningsnr.
52351

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (9)
Bautasten, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Jernalder (dateret 550 - 899 e.Kr.)

Stenkiste, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 175 - 374 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 175 - 374 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 350 - 500 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 175 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Øster Larsker matr.nr. 33g (østlige del) Øster Larsker matr.nr. 34ab (vestlige del). Tingl.: 25/7 1877, gdr. H.S. Kofod. Fredet areal, bakken "Bøgebjerg" med omgivelser: På matr.nr. 33g: 1 mindre bautasten, 2 store cirkulære og flere mindre stenlægninger. Arealet måler 60 m i Ø-V, 100 m i N-S i skellet mod Lillegårds areal. Afgrænses i N af resterne af gammelt stendige, i S af en terassekant ned mod sumpet område, mod Ø og NØ af en skovvej ved foden af østre skråning. På matr.nr. 34ab: 18 runde eller firkantede stensætninger, nogle med svært stenkammer (uden overligger), 1 meget stor stensætning, 10 x 18 m, en jordkulle med stenkrans, 1,2 x 12 m, 2 små og 2 store bautasten. Arealet måler 100 m i Ø- V og 100 m i N-S ved skellet mod Risenholms areal. Mod V spidser det til. Det afgrænses af resterne af gammelt sten- dige i N, NV og SV, af en terrassekant ned mod sumpet områ- de i S. Fredskovsbestemmelserne bibeholdes, idet der dog ikke kan plantes inden for et bælte på 2 m fra oldtidsminderne. Det er ønskeligt, at der på bakken kun vokser spredte løvtræer uden krat og tæt underskov, således som der både fra ejerens og Nationalmuseets side arbejdes mod. Påtaleberettiget er Nationalmuseet og Fredningsnævnet for Bornholms amt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af yngre jernalders-/vikingetids jordfæstegrave.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bøgebjerget er en lille aflang skovbevoxet Bakkeryg, som har været tæt belagt med en Samling Grave fra den yngre Jernalder. Denne mærkelige Gravplads er i Sommeren 1877 bleven undersøgt, dels af mig dels af Kammerherre Vedel og mig i Forening, og en udførlig Beretning om Undersøgelserne findes i Vedels Afhandling: Nyere Undersøgelser angaaende Jernalderen paa Bornholm (Aarbøger 1878) Side 229-232.... ...Paa Gravpladsen staa 2 store Bautastene, som ere fredlyste under Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers bevaring.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakkeknuden "Bøgebjerg" findes foruden de to i 1877 paa Matr. 34a fredede Bavtastene mindst 45 Røser og andre Grave. Alle er ødelagte. De fleste ligger Vest for Skellet og tilhører saaledes Viggo Pedersen. Da Mindesmærkerne henligger i Skov bestaaende af store Træer, mellem hvilke der skoved meget, vil Fredning af Arealet vanskeligt kunne holdes effektivt. Alle Mindesmærkerne er smaa og uanselige. Jeg foreslaar derfor, at der ikke her gennemføres en Arealfredning. (Denne vil utvivlsomt blive bekostelig). Paa Bøgebjerg vil saaledes kun de to ovenfor nævnte Bavtastene være fredede. NB! Tvivlsomt Tilfælde.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet areal, bakken "Bøgebjerg" m. omgivelser. 1 mindre bautasten, 2 store cirkulære og flere mindre stenlægninger. Arealet måler 60 m i Ø-V, 100 m i N-S i skellet mod Lillegårds areal. Afgrænses i N af resterne af gammelt stendige, i S af en terrassekant mod sumpet område, mod Ø og NØ af en skovvej ved foden af østre skråning. [Matr.nr. 33g]. 18 runde eller firkantede stensætninger, nogle med svært stenkammer (uden overligger), 1 meget stor stensætning, 10 x 18 m, en jordkulle med stenkrans, 1,2 x 12 m, 2 små og 2 store bautasten. Arealet måler 100 m i Ø-V og 100 m i N-S ved skellet mod Risenholms areal. Mod V spidser det til. Det afgrænses af resterne af gammelt stendige i N, NV og Sv, af en terrassekant ned mod sumpet område i S. [Matr.nr. 34ab]. Fredskovsbestemmelserne bibeholdes, idet der dog ikke kan plantes inden for et bælte på 2 m fra oldtidsminderne. Det er ønskeligt, at der på bakken kun vokser spredte løvtræer uden krat og tæt underskov, således som der både fra ejerens og Nationalmuseets side arbejdes mod. Påtaleberettiget er Nationalmuseet og Fredningsnævnet for Bornholms amt. [J.nr.] 61/55 om disse forhold.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)