Bjerget
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060402-93

Fredningsnr.
51353

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (26)
Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Stensætning, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravpladsens anlæg er beskrevet under fr.nr. 5135:82 til 5135:102. Tinglysningskalke viser anlæggenes indbyrdes beliggenhed. Fr.nr. 5135:82 Bautasten, 2 m høj, 1,05 m bred ved basis. Fr.nr. 5135:83 Bautasten, 2,1 m høj, ca. 0,9 m bred ved basis. Fr.nr. 5135:84 Bautasten, 1,75 m høj, 0,95 m bred ved basis. Foroven en dyb rende på tværs. Fr.nr. 5135:85 Bautasten, ca. 1,8 m høj, ca. 0,8 m bred ved basis. Fr.nr. 5135:86 Bautasten, 0,6 m høj, 0,75 x 0,75 m bred ved basis. Toppen afslået. Stenen hælder noget mod NV. Fr.nr. 5135:87 Røse, 0,5 x 6 m. Den NV del afskåret af grøft og skovvej. I kanten er adskillige sten synlige. Overfladen er i V noget ujævn. Fr.nr. 5135:88 Høj, 0,4 x 4 m. 4 randsten synlige. Fr.nr. 5135:89 Høj, 0,5 x 6 m. Toppen flad. Fr.nr. 5135:90 Røse, 0,5 x 6 m. En sten synlig ved højfod i S. Røsens Ø dele er noget affladet. Fr.nr. 5135:91 Høj, 0,4 x 4 m. Fr.nr. 5135:92 Høj, 0,5 x 5 m. Fr.nr. 5135:93 Røse, 0,5 x 5 m. Udgravet. Fr.nr. 5135:94 Røse, 0,5 x 4 m. Udgravet. Fr.nr. 5135:95 Høj, 0,3 x 4 m. Sænkning i top med synlige sten. Fr.nr. 5135:96 Røse, 1 x 7 m. Udgravet. En sten ligger i hullet. Fr.nr. 5135:97 Røse, 0,6 x 3,5 m. Lille udgravning. Fr.nr. 5135:98 Høj, 0,4 x 4 m. Fr.nr. 5135:99 Høj, 0,4 x 4 m. Fr.nr. 5135:100 Høj, 0,4 x 3 m. Fr.nr. 5135:101 Høj, 0,3 x 3 m. Den østlige højfod afskåres af skovvej. Fr.nr. 5135:102 Røse, 0,5 x 3 m. Udgravet.
Undersøgelsehistorie  (13)
1880 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af 7 jordhøje (nr.1-7 i sb.teksten, nr.7-13 i Vedels liste i B.O. 1886, side 365-66).

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bjerget ovenfor Gudhjem ligger der en Samling af Jordkuller. I Aaret 1877 undersøgte Kammerherre Vedel enkelte af dem, men fandt kun benfyldte Potter uden Oldsager (se herom Nyere Undersøgelser ect ect i Aarbøgerne 1878 Side 233). Den 3die August 1880 besøgte Kammerherre Vedel og jeg atter dette Sted og undersøgte nogle Kuller med følgende resultat: 1. 24 Fod i Tværmaal og ca 1 Fod høi. Lidt N. for Midten, paa den flade Bundklippe og 1 2/3 Fod under Kullens Top fandtes liggende tæt sammen 8 skiveformede Ravperler, en Broncenaal krummet foroven, et Stykke af en lille Fibula med Knop bagud, samt en lille tynd halvkugleformet Skal af et organisk Stof (Læder?), ca 1 Fod nordligere stod et velbrændt stregprydet vaseformet hankeløst sort Lerkar med 3 og 3 Knopper paa Udbugningskanten. I Kullens Overjord laa et Lag temmelig store Sten. 2. 16 Fod i Tværmaal og ca 1 Fod høi. I Overjorden fandtes et Lag temmelig store Stene, og i to Fods Dybde stødte Spaden paa den faste Undergrund uden at Oldsager fandtes. 3. 16 Fod i Tværmaal - var fladere end de andre. I ca 1 Fods Dybde stod omtrent midt i Graven en middelstor velbrændt potteformet uprydet benfyldt Potte dækket af Halvdelen af en Kværnsten. 4. 13 Fod i Tværmaal ca 1 1/2 Fod høi. I 1 1/2 Fods Dybde stod omtrent midt i Graven en lille stregeprydet Hankepotte fyldt med brændte Ben. 5. 10 Fod i Tværmaal 1-2 Fod høi. I ca 2 Fods Dybde stod midt i Graven en lille stregeprydet Hankepotte fyldt med brændte Ben. 6. 24 Fod i Tværmaal, 1-2 Fod høi (ingen Sten i Overjorden). Nordligst i Graven fandtes i kun 1 Fods Dybde 1 større og 3 mindre Broncefibulaer af Form omtrent som Nydam 5-14, tillige fandtes Tænder i denne Grav. 7. 22 Fod i Tværmaal, - var mere flad. 5 Fod indenfor Randen saaes en ringformet Fordybning i Kullens Overjord, og det antages, at denne hidrørte fra en nu borttaget Kreds af større Sten. Indenfor denne Kreds var der en Stenring i Kullen, og denne Ring havde et Tværmaal af ca 8 Fod. I dette Rum fandtes under en flad Sten (nordvestligst i Rummet) 2 bøileformede Fibulaer, omtrent som Nydam 5-14, endvidere 4 Mosaikperler 4 Glasperler og 4 Ravperler. Hermed afsluttedes foreløbig denne Undersøgelse. Paa samme Mark, hvor disse Grave findes, henligge enkelte Stene der se ud som omfaldne Bautastene.

1883 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Uspecificeret aktivitet
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bornholms Oldtidsminder og Oldsager, 1886, side 142,165-66. Udgravninger af Vedel 1877 (højene nr.1-6), 1880 sammen med Jørgensen (højene nr.7-13), 1881 Jørgensen (højene nr.14-16). De fleste anlæg kan dateres til sen yngre romertid, enkelte til overgangen til ældre germanertid.

1886 Museal besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[flg.tekst omhandler sbnr. 199-219, med frednr. 513582-5135102:] Et firkantet Omraade i Udmarksskoven ca. 40 m paa nordlige Side, 28 paa vestlige, 10 m paa sydlige, 28 m paa østlige Side. Inden for dette Omraade findes følgende Mindesmærker: a. Bavtasten. 2.0 m høj 1.05 m bred ved Basis. b. Bavtasten, 2.10 m høj, 0.90 m bred ved Basis. c. Bavtasten, 1.75 m høj, 0.95 m bred ved Basis, foroven paa tværs en dyb Revne. d. Bavtasten, 1.80 m høj, 0.80 m bred ved Basis. e. Lille udgravet Røse, 3.50 m i Tvm. f. Udgravet Røse, 7 m i Tvm. En Sten ligger i Hullet. g. Lille udgravet Røse, 3 m i Tvm. h. Udgravet Røse, 4 m i Tvm. i. Udgravet Røse, 5 m i Tvm.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
For de fredede fortidsminders vedkommende, jvf. sbnr. 199-219.

1950 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1994 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6111-0148
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Specificeret beskrivelse af de enkelte monumenter tillagt fredningssagen. Jvf. sbnr. 198-219.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Vedel,E.
Bornholms Oldtidsminder og Oldsager
1886