Kobbe Aa
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-109

Fredningsnr.
51358

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (24)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenlægning/Stensamling, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 7000 - 6401 f.Kr.)

Fredningstekst
Et areal, der ligger ud mod landevejen Gudhjem-Svaneke, vest for denne er firkantet, ca. 85 x 35 m. De nordligste to tre- diedele er græs- og træbevoksede, den sydligste beklædt med et tæt buskads og ligger S for en tværgående markvej. På arealet ligger følgende mindesmærker: a. Røse, 4 m i diameter. b. Røse, 5 m i diameter; aflang. c. Røse, 4 m i diameter. d. Røse, 7 m i diameter. e. Røse 2-3 m i diameter. f. Stor røse, 1 x 10 m; udgravet i midten. g. Røse, 5 m lang; beskadiget. h. Røse, 4 m i diameter. i. Røse, 4 m i diameter; lidt beskadiget i østsiden. j. Røse, 5 m i diameter; bevokset med rose og tjørn. k. Røse, 5 m i diameter. l. Røse, 7 m i diameter; den nordlige trediedel er sløjfet. m. Røse, 5 m i diameter; i krat. n. Røse, 4 m diameter; i toppen et hul; i krat. o. Røse, ca. 3 m i diameter; i krat. p. Røse, 5 m i diameter; i krat. q. Røse, 4 m i diameter; i krat. r. Røse, 4 m i diameter; udgravet i top; i krattets rand. NMI: Forslag til arealfredning, se nærmere særlig beskrivelse arealet ........... 85 x 35 m. Lige NV for arealet ligger en rød sommervilla, omtrent i midten en hvid villa. De Nordligste .......... a. Lille jord- og stenhøj, røse 4 m i tvm. l. Røse, 7 m i tvm; den nordlige trediedel sløjfet, støder op til skærvebelagt grund om hvid villa.
Undersøgelsehistorie  (14)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Samling gamle Stenrøser, tæt ]nord[sydlig for KobbeAaens Udløb (paa begge Sider af Strandveien). Jeg har undersøgt nogle enkelte af dem, men hævede Arbeidet, overbevist om, at det var Røser af samme Slags som dem paa Mandhøi, og at en Udgravning derfor ei var nødvendig. [Der er tilsyneladende sket en senere ombytning mellem sb.teksten til sb.108 og 109, idet ovenstående tekst, der i henhold til oprindelig kortafsætning samt senere fredningsbeskrivelse må høre til sb.109, er ændret til sb.108. Sb.109 ligger således syd for Kobbe Aa].

1880 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Forslag til Arealfredning, se nærmere særlig Skrivelse, Arealet, der ligger ud mod Landevejen Gudhjem-Svaneke, Vest for denne, er firkantet, ca. 85 x 35 m. Lige NV for Arealet ligger en rød Sommervilla, omtrent i Midten en hvid Ville). De norligste to Trediedele er Græs- og træbevoksede, den sydligste beklædt med tæt Buskads og ligger Syd for en tværgaaende Markvej. Paa Arealet ligger følgende Mindesmærker: a. Lille Jord- og Stenhøj, Røse, 4 m i Tvm. b. Røse, aflang Form, 5 m vid. c. Røse, 4 m i Tvm. d. Røse, 7 m i Tvm. e. Røse, 2-3 m i Tvm. f. Stor Røse, udgravet i Midten, 10 m i Tvm., 1 m høj. g. Lille beskadiget Røse, 5 m l. h. Røse, 4 m i Tvm. i. Røse, 4 m i Tvm., lidt beskadiget i Østsiden. j. Røse, 5 m i Tvm., bevokset med Rose og Tjørn. k. Røse, 5 m i Tvm. l. Røse, 7 m i Tvm.; dens nordlige Trediedel sløjet, støder op til skærvebelagt Grund om hvid Villa. m. Røse, 5 m i Tvm. I Krat. n. Røse, 4 m i Tvm. I Krat. I Toppen et Hul. o. Røse, ca. 3 m i Tvm. I Krat. p. Røse, 5 m i Tvm. I Krat. q. Røse, 4 m i Tvm. I Krat. r. Røse, 4 m i Tvm. Udgravet i Top. I Krattets Rand.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 306/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmodning fra lodsejeren om tilladelse til byggeri på arealet, hvor de fredede røser er beliggende. Tilladelse givet under forudsætning af, at røserne ikke berøres.

1946 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 306/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal udgravning
Journal nr.: 683/48
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Prøvegravning i 'bådgravslignende' anlæg, som viste sig at bestå af 1,25 meter tykt stenlag, hvori formentlig mesolitisk flintaffald. Intet spor af grav.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1994 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2217
Bornholms Museum
Undersøgelse i forbindelse med anlæggelse af cykelsti. Udgravningsområdet ligger på en strandvold 10-11 m over havet. Der registreredes 71 sikre brandpletter, de fleste med dæksten eller mindre stenlægninger over hovedsagelig fra førromersk jernalder og enkelte af de sydligste fra begyndelsen af ældre romersk jernalder, 2 stenkister sandsynligvis fra ældre bronzealder, 1 urnegrav fra yngre bronzealder, rester af min. 4-5 ødelagte røser, 3 stenlægninger til hvilke, der ikke kunne registreres tilhørende grave samt nogle enkelte kogegruber/ildsteder. Næsten overalt i udgravningsfeltet blev der fundet store mængder flint fra yngre Maglemosetid, ca. 120.000-150.000 stk. .

1994 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 2217
Bornholms Museum

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7816/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
På gravfeltet Kobbebro synes der at være mindst 22 synlige gravrøser.

Litteraturhenvisninger  (0)