Næsbyhoved voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-75

Fredningsnr.
35152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Filer
Beretning
Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Næsbyhoved mølle u/Odense købstads jorder. Næsbyhoved voldsted. Voldstedet består af en borgbanke, der på alle sider er om- givet af en tør grav samt et udenfor denne liggende areal. Borgbanken, der står med stejle skråninger, hæver sig indtil 12-13 m over bunden i den omkringliggende grav. Der er adgang til banken ad en dæmning over den nordøstre grav. På banken er der fundet bygningsrester. I hjørnet mellem den sydøstre og den nordøstre grav er ved ydersiden opført en skydepavil- lon. Det omgivende areal ligger ca. 5 m over gravbunden. Mod sydøst er der udenfor et fladt areal spor af en lav vold. Mod sydøst falder terrænet jævnt, men ret stejlt ned mod en skovvej. Mod nordvest er terrænforholdene meget forstyrrede, idet der er foretaget afgravninger i forbindelse med anlæg- gelse af en friluftsscene. På nordøstsiden er terrænet ved dæmningen over til banken forholdsvis plant ned til et dige, hvorefter det falder jævnt. Voldstedet er skovklædt. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er markeret. Skydepa- villonen er ikke omfattet af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplant- ning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (15)
1894 Genstand givet til museum
Journal nr.: OBM9783
Odense Bys Museer
Odense Bys Museer har ved flere lejligheder modtaget genstande som er fundet på slotsbanken. I 1861 var det ikke længere identificerbare mønter (FS657, FS676-686) og i 1862 mønter, sværdskeder mv. (FS1027-1046). I 1894 fremkom ved gravning i slotsbanken en antennedolk af jern med træskaft omviklet af sølvtråd (FS5017). Ved samme lejlighed fandtes murværk i form af en smedeesse.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1974 Privat detektorbrug
Journal nr.: 9783
Odense Bys Museer
Adskillige genstande fra middelalderen fundet med metaldetektor, især armbrøstpile, plomber m.m.

1975 Genstand givet til museum
Journal nr.: 9783
Odense Bys Museer

1982 Privat detektorbrug
Bymuseet Møntergården

1982 Anmeldelse fra privat
Bymuseet Møntergården

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Næsbyhoved Voldsted. Vedr. opmåling: Se vedhæftede bilag. Det imponerende anlæg bærer præg af at være stærkt besøgt med en uautoriseret sti op ad vestsiden. Men der synes ikke at være tale om beskadigelser. Skydebane indrettet i voldgraven mod SØ. Underlige nedgravninger på toppens vestende af ældre dato. I voldgravnes NV hjørne gravet et stort drænrør ned. Der bør opsættes informationstavler. Trænger til en soignering. Mål: Ingen mål opgivet. ** Seværdighedsforklaring ** Et imponerende, velbevaret anlæg med stor rigs-, og lokalhistorisk betydnig. yndet udflugtsmål og stærkt besøgt. Ligger i offentlig ejet skov med parkeringsplads tæt ved Odense centrum. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1986 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/86-89
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Med metaldetektor er der på Næsbyhoved slotsbanke fundet 3 mønter: Erik af Pommern, kobbersterlinge (o. 1422), den ene præget i Næstved og de to andre i Odense.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1767/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Fra 1337 nævnes Næsbyhoved slot som lenssæde. Slottet blev ødelagt under Grevens fejde 1534. Op til dette tidspunkt udgjorde området her antagelig den ene havnemulighed nær Odense, - Seden den anden. Omkring 1500 fungerede Kerteminde som havneby for Odense.

1988 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/89-3366
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
5 mønter fundet på Næsbyhoved voldsted, FP 4657: 4 Erik af Pommern, en sølvsterling, Næstved, ca. 1405-20, en kobbersterling, Lund, ca. 1420-39 og to ubest. kobberster linge fra samme periode. 1 Mecklenborg, hulpenning, anden halvdel af 1400-tallet. Sæther 21.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2000 Museal udgravning
Journal nr.: OBM9783
Odense Bys Museer
I forbindelse med en 14 dages gravelejr 1999 og 2000 på Næsbyhoved Voldsted blev der ved tømning af ældre søgegrøfter opnået nye informationer om opbygningen af borgbanken, ligesom de indre mål på en muret bygning blev erkendt. Ligeledes blev der påtruffet sparsomme rester af slotsgårdens brolægning samt resterne af en brolagt vej under denne. Som det blev det konstateret allerede i 1933 er ruinerne grundigt plyndrede, og terrænet kraftigt planeret i forbindelse med senere dyrkning. Fundmaterialets datering, viser ikke tegn på, at anlægget har været i brug før sidste fjerdedel af 1300-tallet. I engen umiddelbart nordvest for banken er der påvist et mindre voldsted, Gåseholmen (OBM9797), som er dendrodateret til første halvdel af 1300-tallet. Det er sandsynligt, at Næsbyhoved voldsted har afløst dette ældre anlæg sidst i 1300-tallet.

2000 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/00-3934
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
48 mønter (FP 6222) fundet ved udgravning (OBM9783):3 stk. Christoffer II (MB 554, 571, 590-592); 1 stk. ubestemt (MB419-420); 1 stk. Erik af Pommern, sterling 1405-20; 1 stk. Erik af Pommern, kronehulpenning 1405-20; 25 stk. Erik af Pommern kobbersterling, den ene gennemboret to gange; 10 stk. kobbersterling?; 1 stk. Hans, hvid; 1. stk. Chr. II, klipping 1518-22; 2 stk. viertelwitten(Jesse 342, 364); 1 stk. gote 1380-1420 (Galster 135); 1 stk. hulpenning 1300-tallet;1 stk. Witten efter lybsk fod 1379/81-1389 (Jesse 368).

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)