Lund voldsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110517-38

Fredningsnr.
170413

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Lade, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Lade

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Lund voldsted. Det består af en ca. 6 m høj banke omgivet af en vandfyldt grav, der dog er tilkastet i sydøst. Uden for voldgraven fin- des i nord og nordvest et dige af indtil 3 m's højde. Ban- ken og voldgravens ydersider er bevokset med træer og buske. Voldstedet ligger nord for den nuværende gård.
Undersøgelsehistorie  (12)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Borgplads; jevnfør Grundplan og Opmaalning. "Store Lund" hed Borgen. Paa Pladsen er nu Have og Lund, en af de betydeligere blandt de faa, som findes paa Mors. Midtpartiet danner en betydelig, 20 Fod höi Jordhöi; Pladsens Længde N-S 180 Fod, Ø-V 195 Fod inden for Gravene, hvis Bredde er 35 til 36 Fod. Indgang og Overkjørsel mod S.Ø. Omtrent midt paa Pladsen skal der i 1824 været udgravet røde Mursten. Udenfor Voldstedet er en betydelig Mængde Grundsten som af en gammel Ladebygning. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1921 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted paa Gammellund. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1957 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet ligger i et engdrag, bestående af en noget skæv, firsidet borgbanke, 12 fod høj, med afrundede hjørner. Bankens tværmål er 127 fod i nord-syd og 107 fod i øst-vest, medens sidernes længde er: nordsiden 57 fod, sydsiden 62 fod, østsiden 75 fod, vestsiden 81 fod. Udenom borgbanken ligger en dæmning. Mellem denne og banken er en nu udtørret grav, der er 45 fod bred på nord- og sydsiden, 49 på østsiden og 40 fod på vestsiden. Dæmningen, der løber omkring graven, har en bredde af 30 fod i nordøst- og østsiden, medens sydog vestsiden er 50 til 55 fod bred. Dæmningens øst- og vestsider er rette, dog med stærkt afrundede hjørner , sydsiden noget buet udad. Dæmningen er afbrudt på et 112 fod langt stykke i nordvesthjørnet, kun ligger en lille, oval højning, 40 x 20 fod i tværmål, midt i åbningen. Hele anlæggets tværmål er 315 fod i nord-syd, 285 fod i øst-vest. I nyere tid er der gravet en grøft gennem borgbanken fra vest-øst, ligeledes gennem dæmningen i syd. Fredningen omfatter det her beskrevne jordværk samt 3 fod bred strækning langs dæmningens ydre sider og udfor åbningen i nord-vesthjørnet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Mindre gennemgravning af den NV-lige ydervold. Voldgraven delvis opfyldt i SØ, så der er adgang til borgbanken. Opfyldningen er af ældre dato. ** Seværdighedsforklaring ** Alene anlæggets størrelse og bevaringstilstand med de store voldgrave gør den "en omvej værd". Bevoksning: 1980: Løvtræer

1993 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 2012x
Morslands Historiske Museum

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 160/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1993 Museal udgravning
Journal nr.: 2012x
Morslands Historiske Museum
Opfyld omkring et middelalderligt voldsted. Den lerede undergrund var, i det meste af udgravningsfeltet, dækket af sandede vandafsatte lag. Kun i den højere-liggende østende manglede disse lag. Undergrunden og de vandafsatte lag var dækker af et 10-20 cm tykt lag trækulsblandet muld. I toppen var feltet dækket af op til 0,5 m muld, indeholdende enkelte potteskår fra nyere tid. Udgravningen synes at vise, at voldstedet oprindeligt har rejst sig i en sø.

1994 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2012x
Morslands Historiske Museum
Voldgraven blev oprenset under overvågning af MHM.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Fint voldsted, græsklædt og bevokset med spredte træer.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)