Grevenholm
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-61

Fredningsnr.
231644

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Begivenhed, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Grevenholm. Voldstedet består af jordvolde, der hæver sig indtil 2 m over det omgivende terræn. Ved det sydvestre hjørne er et 10 m bredt gab. Voldenes forløb ind mod midten af anlægget er uregelmæssigt udtunget. Voldstedet måler i nord- syd ca. 38 m og i øst-vest ca. 45 m. Voldstedet ligger i engen vest for ad- gangsvejen til Kalø, og er bevokset med store gamle egetræer. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Greveholmen. Til denne Skandse, der ligger 110 Skridt nordvest for den store steensatte Vej, som fører ud til Kalvø, knytte sig følgende Sagn. Greven lod denne Skandse bygge, og her laa han tilligemed sin hær og spærrede al tilførsel til Kalvø Slot. Da 7 Aar vare tilende, var der stor Hungersnød paa Kalvø, og alle Kreaturerne vare slagtede paa een Ko nær. Denne lod Slotshøvdingen trække tilvands flere Gange hver Morgen; men hver Gang havde den en forskjellig Lød og et forskjelligt Udseende; thi den var stadig forsynet med en ny Hud af den nedslagtede Besætning. Hver Morgen lod han den eneste So, der var tilbage, knibe dygtig to Gange. Dens Skrig bragte Greven paa den Tanke, at man paa Slottet slagtede to Svin hver Dag. En gammel Tiggerkone fra Bjødstrup bragte Greven en heel Deel Nyheder, men af den Beskaffenhed, at han ingen Nytte havde af dem, og Høvdingen paa Slottet havde ingen Skade deraf, da hun var ham hengiven med Liv og Sjæl. Greven troede hende saa godt, at hun var den eneste, der fik Adgang til Slottet. Hun gik nu hver Dag om i Følle, Rønde og andre Byer, hvor hun tiggede en Hoben Mad. Med denne skjult under Skjørterne gik hun hver Dag ud til Slottet; men ved Tilbagekomsten bar hun en Deel af Fødevarerne aabenlyst tilbage. Hun lod nu Greven vide, at saadan en Gave fik hun hver Dag paa Slottet; thi der var man saa godt forsynet, at om Greven enndu laa her i Skandsen i 7 Aar til, saa var han dog Slottets Indtagelse lige nær. Af den Grund hævede han Belejringen og listede sig bort i al Stilhed med sine Folk ved Nattetid.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod vest desuden et lille brud i volden på et par meters bredde (gammelt og tilgroet). Indenfor voldene sumpet midterområde. Udenfor voldene våde lave, grave på 10-15 m. bredde til alle sider. Gravene er delvist bevokset med siv. Ingen decideret overgang til voldene, men lettest adgang fra vest. På volden mod NØ et par store sten. Bevokset med gamle egetræer. Beliggende i eng.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)