Skådebakken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-111

Fredningsnr.
25184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
VOLDSTED Voldstedet består af en nærmest rektangulær borgbanke med stærkt afrundede hjørner. Topfladen måler i nordvest-sydøst ca. 30 m og i sydvest-nordøst ca. 50 m. Banken omgives i nord, vest og syd af en tør gravsænkning, hvis bund ligger indtil 8 m under bankens over- flade. I sydøst falder terrænet i to ca. 25 m brede terrasser. På banken er anlægt et fyretablissement med fyrtårn og boliger. Grav- sænkningen er delvis udnyttet til haver.- Fredningsgrænsen forløber langs gravens udvendige øvre kant, i sydøst dog langs foden af den nedre terrasse. Det fredede areal måler i nordvest-sydøst ca 110 m, i sydvest-nordøst ca. 79 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse beplantning, eller henkastning af jord, sten og affald. Arealet må anvendes som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hjelm. (Pl. 4-5) Øen Hjelm hæver sig med steile Brinker over det flade af Stranden tilsatte Kystland, der i lave Rygge breder sig ved Foden af Skrænterne; ... [?] et Par smalle og steile Klöfter giver en lettere Adgang til Øens höiere Del. Overfladen af Øen hæver sig paa flere Steder til större Höider over betydelige Indsænkninger. Disse naturlige naturlige Höider ere paa 3 Steder benyttede til Anlæg af Befæstninger. 1) Omtrent midt paa Øen og paa dens höieste Punkt ligger en höi, firsidet Banke, omgiven paa de 3 Sider af en Grav, en snes Fod bred, der er skaaren 6-7' Dybt ned under den omgivende, bölgende Flade. Til den fjerde Side, hvor der nu findes en jævn Skraaning fra Borg-Pladsens Fod, har der oprindelig enten ingen Grav været, eller den har været langt mindre dyb end til de andre Sider. Graven, som maa have ligget tör, har øiensynlig kun tjent til at forhöie selve Borg-Pladsen: af en ydre Vold omkring Graven findes ingen Spor. Paa selve Banken, der hæver sig en snes Fod over Bunden i Graven, ligger nu Fyrtaarnet (Pl. 4e) 2) Mod Syd hæver Øen sig til en større Höide, som er befæstet (Pl. 5a-b). Toppen af Banken, der mod Havet begrændses af en höi Brink, er ved en Grav adskilt fra Bankens lavere Skraaning; Graven ender til begge Sider aabent i Brinken og maa selvfölgelig have ligget tör. Den saaledes afskaarne Top, der ved Foden har et Tværmaal af omtrent 65', hæver sig omtrent 17' over Gravens Bund, paa dens flade Overdel har der kun været Plads til et lille Taarn. Ydre Vold omkring Graven findes ikke; Graven fölger den omgivende Flades Hævninger og Sænkninger og har kun været anlagt for at afskjære og forhöie den steile Banke. 3) Øens tredie befæstede Plads ligger umiddelbart ved Brinken mod Vest. En Grav er atter her i en stor Bue fört fra den steile Skraaning mod Havet omkring Foden af en betydelig Banke. Graven, der her ligesom ved det sidst nævnte Voldsted er stærkt udjævnet og tildels fyldt, har kun paa et enkelt Sted en Dybde af 6'. Banken hæver sig 20-25' over Gravens Bund; mod Syd sees endnu den oprindelige, meget steile Skraaning; de övrige Sider ere overplöiede og noget udjævnede. Den af Graven omsluttede Banke er flad ovenpaa, noget skraaende mod Øst; den er i Nord-Syd omtrent 200' lang, i Øst-Vest omtrent 100' bred. Intet Spor af Volde om Graven eller paa selve Banken (Pl. 4a) Det sidstnævnte Voldsted kaldes "Castelsbanken"; Voldstedet mod Syd kaldes "Skaadebakken". Af disse 3 befæstede Pladser har saaledes Borgpladsen midt på Øen og "Castelsbanken" en meget betydelig Udstrækning. Alle Voldsteder ere byggede fuldstændig paa samme Maade; en naturlig Höide er afskaaret ved en tör Grav fra den omgivende Flade eller Skraaning; hvor der findes Brink eller steil Skraaning er der ingen Grav anlagt; opkastede Volde findes intetsteds. Paa intet af Voldstederne findes nu Spor af Mur-Levninger; ældre Folk i Elsgaarde mindedes Ruinen og murede Kjældere; 2 röde Mursten, 11" lange, 3½" tykke, vare de eneste Bygningslevninger, der kunde opdrives ved Meddelerens Besøg. - Paa Bakkeskraaningen umiddelbart Syd for "Kastelsbanken" findes hyppig smaa, runde Bronze-Stykker og firkantede smaa Bronzeplader. Under Brinken tæt ved Strandbredden mod Nord findes en jorddækket Höining hvor Musling-Skaller, Sneglehuse, Ben af Fisk o.s.v.; ved en lille Gravning i denne Dynge optoges en Del Potteskaar fra Middelalderen og et Par Klinknagler af Jern. Disse Stykker er tilligemed 2 Stenredskaber, der fandtes paa 2 Steder, som vare tæt dækkede med Affald fra Tilhugning af Stenredskaber, og 4 Bronzestykker fra Skraaningen udenfor "Kastelsbanken" afleverede til Museet.

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. ** Seværdighedsforklaring ** Hjelm - en ubeboet ø med en masse historie.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fyrbakken. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Banken er græsklædt. Gravene er bevokset med træer og mange brændenælder. Bevoksningen gør det vanskeligt at overskue voldstedets udstrækning.

Litteraturhenvisninger  (0)