Kongsgårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140506-8

Fredningsnr.
25161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted. Voldstedet består af en lav, ca. 0,75 m høj borgplads, der fra vest skyder sig ud i en mose. Borgpladsen måler i nord-syd ca. 33 m og i øst-vest ca. 23 m. I vest er forholdene ændrede ved anlæg af en vej. Voldstedet er beliggende umiddelbart sydvest for Lille Kongsgårds stuehus. Voldstedet er bevokset med træer. Grænsen for det fredede areal forløber i syd, øst og nord 5 m fra foden af borgpladsen, i vest langs vejens østside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en lille Sö eller sumpet Eng, tæt ved Kysten og omgiven af höiere Bakker, sees endnu Pladsen, hvor den befæstede Del af den gamle Kongsgaard laa. En rund Holm, omtrent 36 Al. i Tværmaal, tæt ved Söens Bred, sikredes mod Landsiden ved Anlæget af en Grav paa omtrent 12 Al. Bredde. Paa den lille rund Ø har man fundet Munkesten; den er nu kun nogle Fod höiere end den omgivende Sump. Graven er for störste Delen tilfyldt, og Söen er i Færd med at gro fuldstændig til. Se Pl. 34b. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Skæmmes af uplejet bevoksning - affald af ældre dato. Umiddelbart uden for det fredede område gammelt sammensunket hønsehus samt gamle biler. I V nyt affald (gammelt stråtag ?) på borgbanke ved vejen. *********************************************** Genbesigtigelse 1.11.1981: Ej retableret. Ejer ikke truffet. HRK *********************************************** Genbesigtigelse 17.3.1982: Området under vand. Opgav sagen. HRK *********************************************** Genbesigtigelse 23.4.1987: Fredningstekstens målsangivelser stærkt overdrevne. Der ses en lav højning, ca. 18 x 14 m., max. 3/4 m. høj, i Ø afgrænset af et vandhul, i N, S og V omgivet af en skønsmæssigt 5 m. bred og 0,5 m. dyb sænkning, der godt kunne være resterne af en omgivende grav. Bortset fra nogle smådynger af gl. affald i form af malerbøtter, flasker, jerngryder o.lign. ses ikke egentligt affald på selve fortidsmindet. Derimod skæmmes området umiddelbart N for dette af flere helt eller delvis sammenstyrtede udhuse, et par gl. bilvrag m.v. Der synes ikke at være foretaget nogen oprydning efter HRK's besøg 14.10.1980 og 1.11.1981. Voldstedets overordentlig ydmyge karakter taget i betragtning vurderer jeg dog denne §53-krænkelse som "næppe umagen værd at påtale yderligere". JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet ligger under vand.

Litteraturhenvisninger  (0)