Bogensholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-11

Fredningsnr.
241732

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted Voldstedet består af svage spor af volde om en gravsænkning, der har omgivet en borgbanke. Voldstedet ligger ca. 20 m øst for Bogenholms haves østskel og er dyrket. Det fredede areal, der er rektangulært, måler i øst-vest ca. 50 m og i nord- syd. ca. 100 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæs- sig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, idet der dog ikke må anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbe- arbejdning.
Undersøgelsehistorie  (4)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den flade Eng öst for Bogensholm sees tydelig Pladsen, hvor den ældre Gaard af samme Navn laa. En Grav, der nu kun viser sig som en Fordybning, nogle Fod dyb og et Par Alen bred, indesluttede den firkantede Gaardplads, omtrent 100 Fod i Tværmaal; svage Fordybninger af samme Art som den, der omslutter hele Anlæget, dele Pladsen i en större, aflang Firkant og i 2 mindre, ligesidede Firkanter. Der synes her at have ligget 3 Bygninger, de vare adskilte fra hverandre og helt omgivne af Grave. Paa disse firkantede Pladser, der kun hæve sig et Par Fod over den omgivende Eng har man tidligere ved Plöining truffet paa Mursten. Fra Graven synes der mod Vest at have udgaaet en smal Rende til lavere Strækninger, som sandsynligvis tidligere vare dækkede af Vand. En Overkjörsel over Graven synes ogsaa at kunne spores mod Vest; en Forbindelse med fast Land har man da havt over en Stendæmning, som man er stödt paa i det nuværende Bogensholms Have. Af Volde findes intet Spor, og Gaardens eneste Værn synes at have været de Grave, som ere blevne anlagte om den flade Holm i en sid og maaske vanddækket Lavning. Den hele Plads har tidligere været opdyrket og plöiet, men henligger nu som Eng. Se Pl. 34a. Bevoksning: 1980: Græs

1971 Tinglysning
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ifølge fredningsoplysningerne ligger voldstedet knap 100 m længere mod nordøst.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldstedet ligger idag i et udyrket areal og kan ikke ses. I enkelte muldvarpeskud på stedet ses lidt keramik. Området er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)