Holmehuset
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070304-33

Fredningsnr.
462312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet af Det Gamle Kelstrup, kaldet Holmehuset. Voldstedet består af en borgbanke omgivet af grave, hvortil der i nordøst slutter sig en bred forvold. Borgbanken måler ca. 40 x 50 m og hæver sig indtil 2 m over den omgivende gravs vandlinje. Ved bankens nodvesthjørne findes en sten- sat brønd. Ved nordøsthjørnet er der spor af en lille firkan- tet bygning. Gravene er delvis vandfyldte, og deres oprin- delige bredde har været ca. 8-10 m, men de er nu delvis ud- jævnede og stærkt tilgroedede. I nord forinder en dæmning tværs over graven borgbanken med forvolden, der er ca. 20 m bred og hæver sig ca. 1-1,5 m over den omliggende mark. Banken er bevokset med krat og forvolden med nåletræer. Grænsen for det fredede areal følger mod vest amtsvandløb nr. 42 og er mod nord, øst og syd angivet på vedføjede kopi af matrikelskort. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, udjævnes eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, stødoptagning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(1).Holmehuset ligger paa Kjelstrup gamle Borgplads. Holmen er 13-14 Fod høi. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kelstrup voldsted. I den østlige grav er der tilsyneladende gennem mange år og helt til dato foretaget opfyldning af den østlige skråning med alskens affald, først og fremmest i form af marksten indtil kampestensstørrelse men også med jord, halm, enkelte metaldunke o.lign., ligesom der mellem voldstedet og markvejen ses afbrændt større partier metalaffald og henstillet udrangerede vognchassis'er m.m. Opfyldningen af voldgraven er virkelig massiv og bør stoppes. På sydlige del af borgbanken ses de helt sammensunkne rester af en lille bindingsværksbygning; antagelig en pavillon el. lign. Syd for borgbaken står et vildtfodringsanlæg på jordgravede pæle indenfor det fredede område. Eftersom der ikke er det svageste spor af stående vand i voldgravene, må det formodes at vandstanden er sænket (ulovligt !) i forbindelse med regulering af vandløbet V for voldstedet. 25/3-1987 : Bindingsværkshuset fjernet. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)