Torslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100211-67

Fredningsnr.
071523

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/11 1902, Torslev sogneråd Afmærkn.: MS 1936, J. Brøndsted Høj, 1,7 x 10 m. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Fattiggaardens Mark ligger en Gruppe af over 100 större og mindre Gravhöie, aldeles svarende til de Grupper, der findes i Hörby Sogn, nord og vest for Kirken. Antallet kan ikke nöjagtig bestemmes, da en Del af Höiene ikke ere til at skjelne fra de lave naturlige Tuer, hvormed Marken er opfyldt. Formen og Störrelse er forskjellig. De störste af dem ligne de almindelig forekommende Gravhöie, runde eller toppede Höie med en Diameter af 50-60' og 10-12' h; i Almindelighed ligge de i Udkanten af Gravpladsen, men forekomme dog ogsaa spredt imellem de lavere Höie, som udgjöre den störste Mængde. Disse ere enten aflange, 15-20' l. 4-6' h, omsatte med en Række större Sten, eller af trekantet Form som hosstaaende Figur [skitse]. Armene, der ere buede ind imod Midten af Höien og have en Længde af 20-25' hæve sig op imod Höiens Centrum, der ere c. 10' h; ligsom de foregaaende ere de i Almindelighed omsatte med Randsten. Gravpladsen, hvis Hovedretning er Ø-V, gjennemskjæres af en Vei; nord for denne ere Höiene bevoxede med Lyng og vel bevarede, sydderfor har man derimod begyndt at opdyrke Marken, hvorved en Del af Gravhöiene er i Færd med af forsvinde. (Pl. 24). Ved en Undersøgelse som foretoges, bleve to af de mindre Höie bortgravede. Den ene var 18' l, 12' br, 4' h. -og bestod af Jord og enkelte mindre Sten. c. 2' 2" under Overfladen laa et tyndt Lag Kul og brændte Ben paa en Plet af c 2' Diam og i dette nogle ganske smaa Stumper Bronce, som strax hensmuldrede. Hvor Laget hörte op var 3 store Sten lagte ovenpaa hinanden. - Den anden Höi var 26' l. 10½' br. 4' h, omsat med en Række store Sten og bestod ligesom den foregaaende af Jord, i hvilken der fandtes en Del store Sten. Omtrent 1½' under Höiens Overflade fandtes et Lag Kul og brændte Ben, c. 4' l. 2' br, paa nogle Steder dækket af store Sten; i dette laa nogle Skaar af et Lerkar, Fragmenter af Jærnbeslag, en aflang Mosaikperle og to smaa runde Glasperler.

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Genstande indført under sb. 66.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads [sb. 66-69] fra efterromersk Tid og Vikingetid. Mellem enkelte Høje af normal Størrelse, dog ingen anselige, laa talrige lave Højninger, runde, aflange, tresidede med indbuede Sider og enkelte ganske uregelmæssige. Nogle af de aflange og 3 kanter har haft Randsten. Paa denne Plads har Museet undersøgt 102 Høje og Højninger, hvorved fremdroges Sagerne C 5335-52,5518-50. Tidligere var indsendt C 4609-11. 3 af de større, runde Høje og 1 af de tresidede fredlystes 1902; det er dem, der paa Kortet er betegnet med No 66-69. De 3 runde Høje ligger øst for en Vej, der skærer Pladsen: [sb. 67] er 1.70 M. høj, 10 M. i Diam. Lynggroet i Hede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 10 m. Beplantet i Plantage. FM 20/11.02 MS.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Riis Fattiggård

Litteraturhenvisninger  (0)