Humle Øregaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040220-29

Fredningsnr.
342613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Tegl, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Dekl. tinglæst 2/4 1964 kreds:26 Voldsted ved Humleore skov Voldstedet består af en borgbanke, der er ca. 175 x 150 m, og af en halsgrav, der afskærer banken mod nordøst. Med hensyn til voldstedets form og udstrækning, se iøvrigt vedføjede kort. På dette fortidsminde må der således ikke opføres byg- ninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller be- skadiges ved pløjning, bortførsel af jord eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Voldstedet er ubeplantet, men det tillades ejeren at beplante det således: indenfor den på vedføjede kort tegnede stiplede linie, der mod nord og syd forløber omtrentligt mellem coterne 5.00 og 6.00, mod øst mellem coterne 7.00 og 6.00 og mod vest mellem coterne 1.50 og 4.00, kan plantes Hybrid Asp, eventuelt blandet op med Ær og pyntegrønskulturer som underplantning, hvilket sidste vil være at fjerne inden udgangen af 1984. Udenfor linien kan plan- tes nåletræer. Det areal, der er underkastet ovenstående fred- ningsbestemmelser findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser, hvis signatur er kryds-streg. Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Sorø amt og Nationalmuseet sammen eller hver for sig.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den saakaldte Humle Øregaard midt i Skoven er et Befæstningsanlæg fra en fjern Fortid. En af Sø omgiven Tange paa 3 Tdr Land, aflang i NV-SØ. er afskaaret ved en Grav fra det nærmeste Terrain. Langs Søbredderne spores stensatte Dæmninger (?). - Der skal i nyere Tid være brændt Tegl paa Pladsen, hvorfra Udgravningerne og Forstyrrelserne paa "Øregaardens" Tomt hidrøre. (Terrainet kan ikke overses og Anlæget ret bedømmes før en nøjagtig Opmaaling bliver foretaget). Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1964 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Beskrivelse : se fredningstekst samt til denne vedføjede kort. Voldstedet er indenfor den i fredningsdeklarationen nævnte stiplede linje bevokset med temmelig tæt stående grantræer, 15-20 år gamle, højt græs samt noget løvkrat. Udenfor den stiplede linje er der gammel, tæt granskov. Beliggende i Humleore Skov, hvor et spor fører fra en privat skovvej. Der er mere end 1,5 m til offentlig vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2003 Diverse sagsbehandling
Sydvestsjællands Museum
Voldstedet lå oprindeligt på en tange i en nu forsvundet sø. Borgbanken, der måler 175 x 150 m, er omgivet af en 6 m bred og 2 m dyb voldgrav. På borgbankens topflade findes munkestensbrokker og kampestensfundamenter. Grundet den store borgplads halsgravens noget enkle karakter kan det ikke udelukkes, at anlægget oprindeligt har været en forhistorisk tilflugtsborg.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Tæt bevokset med gamle graner og overgroet med mos.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Jantzen,C. & R.A. Olsen
Voldsteder i Danmark. Sjælland og Lolland-Falster. En vejviser
1998