Thorupvolde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160508-15

Fredningsnr.
281316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Toftum = Ørbæk by. Torupvolde Voldstedet består af en borgplads, der er identisk med hele det nuværende haveareal, med en vold, der danner havens østre begrænsning samt en banke i havens sydvest- hjørne. Volden er ca. 65 m lang og 1-1,5 m høj, og i vest afsluttet med en lodret kampestenssætning. Banken er ca. 21 m lang i nord-syd, ca. 12 m bred og 4 m høj. I den østre side en udgravning, ca. 2 m i diameter, med vægge af opstablede kampesten. Til anlægget hører også en rund ca. 4 m høj banke der er 20 m i diameter og som ligger i ådalen udenfor haven, ca. 6 m fra banken i havens sydvest- lige hjørne. Volden og begge banker er bevokset med træer. Fredningen omfatter havearealet med vold og banke, ca. 73 m i øst-vestlig retning og ca. 63 m i nord-sydlig retning, samt den udenfor i ådalen liggende banke. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Haven må anvendes som hidtil og træhugst er forbeholdt ejeren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S.V. for Haven uden for den tidligere Voldgrav [se sb. 15A] findes en Høj, 14' høj, 80' i Tværmaal. For en Del Aar siden er der anlagt en terasseformigt løbende Sti rundt om Højen op til den flade Top, og Siderne ere bevoksede med Grantræer. Om denne anseelige Høj staar i nogen Forbindelse med det tidligere Befæstningsanlæg, vides ikke; muligvis hidrører den fra Oldtiden.

1934 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Torupvolde. Ejeren A. Busk kunde ved Lejlighed godt ønske Højen undersøgt. - Den er træbevokset endnu.

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2000 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 1390
Horsens Museum
A. H. Nielsen, Horsens Museum, oplyser at "gravhøjen" er en del af voldstedet sb. 15A. "Højen" ligger ude i en sump og er voldstedets hovedfæstning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted med to banker. Banke 1 ligger i havens sydvestlige hjørne. Banke 2 ligger lige udenfor haven mod SV. Banke 1 er rimelig tæt bevokset med løvtræer og buskads. Banke 2 er tæt bevokset med løvtræer både unge og gamle. Borgpladsen er udlagt som have.

Litteraturhenvisninger  (0)