Kingsgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200309-174

Fredningsnr.
391022

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Beskyttelsesanlæg, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted ved Kingsgård Voldstedet består af en ca. 4 m høj, rund banke med stejle sider. Den er ca. 25 m i diameter, og dens topflade måler ca. 10 x 10 m. Vest herfor ligger i en afstand af 9 m en oval banke med længderetning nord- syd. Den er ca. 3 m høj og måler ca. 30 x 15 m. I den sydlige del af den ovale bankes østside er et dybt skår. Voldstedet er græsklædt med enkelte løvtræer og i lavningen mellem de to banker et tjørnekrat. Voldstenet ligger i engen umiddelbart øst for Kingsgårds bygninger. På voldstedet står 2 elektricitetsmaster, den ene ved den ovale bankes sydøstlige hjørne, den anden på den runde bankes nordvestre skråning. Fredningen omfatter de to banker samt lavningen imellem dem. Grænsen for det fredede areal går i vest og øst langs foden af henholds- vis den ovale bankes vestside og den runde bankes østside, medens den i nord og syd følger en linie, der flugter mellem de to bankers nord- ligste, henholdsvis sydligste punkter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (12)
1949 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.03.09-174. Voldstedet, der er særdeles velbevaret og i høj grad fredningsværdigt, ligger tæt Øst for Gaarden. Tilstanden er i alt væsentligt som ved tidligere Besigtigelser. Dog er der engang i Trediverne rejst Elektricitetsmaster i Syd-Østhjørnet af Yderbanken og i den nord-vestlige Del af Hovedbanken, og under Krigen er der sydligt paa Yderbankens Østside indrettet et tømmerafstivet Beskyttelsesrum, som er gravet ind i Banken. Dette Beskyttelsesrum, hvis Værdi allerede nu, hvor Tømret begynder at raadne, forekommer tvivlsom, maa kræves fjernet og Bankens tidligere Udseende retableret. Paa begge Banker vokser hist og her lave Tjørne, og paa Hovedbankens Syd og Østskrænter staar fem-seks ret unde Asketræer. En ældre Ask har sin Plads i Yderbankens Nord-Østhjørne, og tæt ind til Foden af denne Banke løber langs Vestsiden et Hegn med Hyldetræer. Yderligere Beplantning bør ikke finde Sted. 4. April 1949 [Ingen signatur.]

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1110/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1110/69. Sb. 20.03.09-174. I engen umiddelbart øst for gården Kingsgaards bygninger ligger et velbevaret voldsted, bestående af to banker, der har været omgivet af en ca. 10 meter bred fælles grav. I tilslutning til anlægget synes der på det højere land, ca. 40 meter syd for den store bankes søndre fod, at have ligget en lav vold med længderetning Ø-V. Men både graven og denne vold er så svagt markeret i terrænet og så udflydende, at fredningen alene kan omfatte de to banker, der til deklarationen kan beskrives således: Et middelalderligt voldsted i engen øst for Kingsgaard. Voldstedet består af en rund banke, ca. 25 meter i diameter og ca. 4 meter høj, med stejle sider og en ca. 10 x 10 meter stor topfalde, samt vest herfor i en afstand af ca. 9 meter en oval banke med længderetning N-S, ca. 30 x 15 meter stor og 3 meter høj. I den sydlige del af den ovale bankes østside findes et dybt skår. Voldstedet henligger i græs med enkelte løvtræer; dog findes der i lavningen mellem de to banker lidt tjørnekrat. En el-mast står ved den aflange bankes sydøsthjørne, en anden på den runde bankes nordvestre skråning. [Skitsetegning i 1:1000.] ... [Fortsætter] Ejeren, som er hjemmetysker, fortalte mig, at det dybe skår i den aflange banke stammer fra et beskyttelsesrum, som hans nu afdøde far anlagde i dagene umiddelbart før den tyske kapitulation i 1945. Han er villig til at udbedre skåret, men det fandt jeg unødvendigt. Det er ikke skæmmende og forstyrrer ikke helhedsindtrykket. Tværtimod tilføjer det et stykke moderne historie til voldstedets gamle. Besøgt den 4. november 1968. Olaf Olsen

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldsted ved Kingsgård. Voldstedet består af en ca. 4 m høj banke med stejle sider. Den er ca. 25 m i diameter, og dens topflade måler ca. 10 x 10 m. Vest herfor ligger i en afstand af 9 m en oval banke med længderetning nord-syd. Den er ca. 3 m høj og måler ca. 30 x 15 m. I den sydlige del af den ovale bankes østside er et dybt skår. Voldstedet er græsklædt med enkelte løvtræer og i lavningen mellem de to banker er lidt tjørnekrat. Voldstedet ligger i engen umiddelbart øst for Kingsgårds bygninger. På voldstedet står 2 elektricitetsmaster, den ene ved den ovale bankes sydøstlige hjørne, den anden på den runde bankes nordvestre skråning. Fredningen omfatter de to banker samt lavningen imellem dem. Grænsen for det fredede areal går i vest og øst langs foden af henholdsvis den ovale bankes vestside og den runde bankes østside, medens den i nord og syd følger en linie, der flugter mellem de to bankers nordligste, henholdsvis sydligste punkter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, dyrkning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1990 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2430
Haderslev Museum

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 861/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 861/90; HAM 2430. Sb. 20.03.09-174. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 1/5 1990 på N02. Voldsted, middelalder. Kingsgård. Sb. 20.03.09-174. Fundår: 1990. Besigtiget i febr. 1990 af Lennart S. Madsen, HAM. Voldsted bestående af en cirkulær hovedbanke og en lidt lavere, aflang yderbanke. Se vedlagte skitseopmåling foretaget af rådg. civiling. H. Due-Hansen, ... [adr.], Varmark, i febr. 1990. Se desuden tekst i Trap 5. udg. Bd. 24 s. 216.

1993 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 861/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 861/90; HAM 3001. Sb. 20.03.09-174. Fundanmeldelse samt 2 stk. kort med fundsted afsat, modtaget d. 15/9 1993 på N02. Fredet voldsted, sikkert 1300-tal. Kingsgård. Sb. 20.03.09-174. Voldsted jvf. vedlagte fredningstekst. Fredningsnummer 3910:22. Vedlagt sagen: Udklip af Sønderjyske Årbøger 1978 af Henrik Fangel om "Herremænd på Haderslev Næs i Middelalderen".

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 861/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Voldstedet består af en ca. 4 m høj, rund banke med stejle sider. Den er ca. 25 m i diameter, og dens topflade måler ca. 10 x 10 m. Vest herfor ligger, i en afstand af 9 m, en oval banke med længderetning nord-syd. Den er ca. 3 m høj og måler ca. 30 x 15 m. I den sydlige del af den ovale bankes østside er et dybt skår. Voldstedet er græsklædt med enkelte løvtræer, og i lavningen mellem de to banker er lidt tjørnekrat. Voldstedet ligger i engen umiddelbart øst for Kingsgårdens bygninger. På voldstedet står 2 elektricitetsmaster, den ene ved den ovale bankes sydøstlige hjørne, den anden på den runde bankes nordvestre skråning. Fredningen omfatter de to banker samt lavningen imellem dem. Grænsen for det fredede areal går i vest og øst langs foden af henholdsvis den ovale bankes vestside og den runde bankes østside, medens den i nord og syd følger en linie, der flugter mellem de to bankers nordligste, henholdsvis sydligste punkter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, dyrkning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1993 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 3001
Haderslev Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sydligt i Kelstrup findes et velbevaret Voldsted, paa alle Sider omgivet af Engdrag og bestaaende af en kredsrund Hovedbanke, c. 25 m i Diam. og 5 m høj, og V. herfor en regelmæssig elliptisk, lidt lavere Yderbanke med Længderetning i N.-S.

Litteraturhenvisninger  (0)