Løgumkloster
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210304-93

Fredningsnr.
41064

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vandmølle, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Levnedsmidler, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejere 1988: matr.nr. 150 og 1467 Løgumkloster: Kirkeministeriet matr.nr. 166 og 1441 Løgumkloster: Løgumkloster Kirke matr.nr. 1220 og 1440 Løgumkloster: Løgumkloster Refugie matr.nr. 267 Refugievej, Løgumkloster: Løgumkloster Kommune Cistercienserklosteret i Løgumkloster. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af cistercienserklosteret. På matr. nr. 166 Løgumkloster gælder fredningen kun den del, der ikke anvendes som kirkegård. Den synlige murrest på matr.nr. 150 Løgumkloster i tilknytning til "Slottet" er omfattet af bygningsfredningsloven.
Undersøgelsehistorie  (34)
1975 Museal rekognoscering
Journal nr.: HAM 2482
Haderslev Museum
Refugiets hovedindgang: Fund af middelalderligt murværk, fremkommet ved ledningsarbejde, registreret 1975. Fund af middelalderkande, fragmenter. Niels Sterum reg: AGD 30, 68, (LØ 15, 31)

1976 Museal prøvegravning
Journal nr.: HAM 2483
Haderslev Museum
Ved Kirkens nordre sideskib: Arkæologisk prøvegravning som berørte nedrevet kapel, samt 1 grav (nyere tid). Udgravning 1976 ved Niels Sterum Niels Sterum reg: AGD 35, 55 (LØ3)

1977 Museal udgravning
Journal nr.: HAM 2480
Haderslev Museum
Klostergården: Undersøgelse af 17 middelaldergrave, samt middelalderlig fundamentsgrøft. Undersøgelse forud for terrænregulering 1977 Niels Sterum reg: AGD 41, 32 (LØ 9)

1979 Museal prøvegravning
Journal nr.: HAM 2484
Haderslev Museum
Slottets Vestgavl: Prøvegravning med påvisning af talrige middelalderlige bygningsdele samt tidlig renæssance bygning. Undersøgelse 1976-1977 og 1979 Niels Sterum reg: AGD 38, 92 (LØ 6, 70) (Henvisning til HAM 2382)

1979 Museal rekognoscering
Journal nr.: HAM 2481
Haderslev Museum
Kirkegården, Løgumkloster: Fund af diverse middelaldergrave ved kirkegården, samt fund af fragmenterede ”bæverhaler”. Undersøgelse ved ledningsarbejde 1979 Niels Sterum reg: AGD 4, 19, 49, 56, 81, (LØ 20, 20b, 41)

1981 Museal udgravning
Journal nr.: 1491
Haderslev Museum

1981 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1491
Haderslev Museum

1985 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: O.315/85
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1986 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1920
Haderslev Museum

1986 Museal udgravning
Journal nr.: 1920
Haderslev Museum

1987 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: HAM 2486
Haderslev Museum
Søndre Kirkegårdsport: Iagttagelse af kraftigt (Ø-V-orienteret?) kampestensfundament, ca. 5 m. nord for sydlige kirkegårdsport; under kirkegårdslågen et dybtliggende kampestensfundament, registreret under ledningsarbejde 1987 Niels Sterum reg: AGD 97 (LØ57)

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2128/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3719
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3719
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Cistercienserklosteret i Løgumkloster. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af cistercienserklosteret. På matr. nr. 166 Løgumkloster gælder fredningen kun den del, der ikke anvendes som kirkegård. Den synlige murrest på matr. nr. 150 Løgumkloster i tilknytning til "Slottet" er omfattet af bygningsfredningsloven.

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1715/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Gravet kanal med tørveforhudning, ca. 12,5 m bred, konstateret i ledningsgrøft. Må opfattes som et led i Løgumkloster Slots voldgravssystem, antagelig afløbskanal for bagslusen, og dateres til o. 1600.

1990 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 2440
Haderslev Museum
Ved kloakarbejde.

1990 Museal udgravning
Journal nr.: 2440
Haderslev Museum

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 239/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
På den såkaldte slotseng nord for åen og vest for refugiet fandtes lodretstående træstolper, rester af mindst 3 spunsvægge og en tømmerkonstruktion. Anlægget tolkes som tilhørende en vandmølle. En af stolperne er dendrodateret til midten af 1100- tallet. Mølleanlægget har hørt til klosteret.

1990 Museal udgravning
Journal nr.: 2439
Haderslev Museum
Dele af østfløjens østmur og sydmur blev frilagt; og her blev nedgangspartiet til en hypocaust udgravet.

1990 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 2439
Haderslev Museum
Vandledning.

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1032/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelse af klosterets østfløj - SØ-hjørnet, den nedrevne del af østmuren samt sydmuren, hvor man udgravede en varmekælder (hypocaust). Længere mod syd, dvs. nærmere åen, registreredes mindst en regulær grøft med vandafsatte lag. Især de sydligste 30 m bar præg af åens tætte beliggenhed.

1991 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 2440
Haderslev Museum

1991 Museal udgravning
Journal nr.: 2440
Haderslev Museum
Udgravningen er en fortsættelse af undersøgelsen 1990 (j.nr. 2440). I 1991 udgravedes mindst tre, muligvis flere nord-syd orienterede spunsvægge, øst for den kraftige rammekonstruktion, der antoges at være fundament for møllehjulet. Rammekonstruktionen, bestående af to vandret liggende bjælker i nord-sydlig retning, med en indbyrdes afstand på ca. 5 m og med en øst-vest orienteret bjælke liggende hen over sig, erkendtes i 1990 og af disse bjælker udgravedes i 1991 ca. 8 m mod nord. Den endelige udstrækning kendes endnu ikke, idet begge bjælker fortsætter ind i nordprofilen. Der blev i 1991 udgravet endnu en øst-vest orienteret vandret liggende bjælke placeret hen over de to nord-syd orienterede, således at fundamentets grundplan er firesidet og rektangulært. Der fremgravedes også en del lodret stående stolper. Her af kan der udskilles to evt. tre pælerækker. De to er øst-vest orienterede vinkelret på de to andre. I 1991 fremkom en del velbevarede rester af møllehjulet og et fragment af en møllesten.

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 427/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I forb. med fornyelse af vandledning fandtes ca. 63 m syd for den bevarede østfløj 2 parallelle rækker stolpe med kviste imellem. Anlægget tolkes som en fascine anbragt langs bredden af den fugtige eng omkr. Slotsbækken. Desuden fremkom en del munkesten.

1992 Museal udgravning
Journal nr.: 2440
Haderslev Museum
Fortsatte undersøgelsen fra 1990 og 1991. I 1992 blev der fundet rester af ovnanlæg med tilhørende askegrav, flere gulvlag og en stenbrolægning.

1993 Museal udgravning
Journal nr.: 2440
Haderslev Museum
Fortsat udgravning med henblik på at forbinde udgravningerne 1990-1992. Der blev fundet flere rester af vandmøllen med opdæmning. Endvidere rester af en bygning med munkestensgulv.

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 239/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1997 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1547
Haderslev Museum
Ved at følge udgravningen til den nye bygning blev der kun påtruffet recente forstyrrelser.

1997 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1547
Haderslev Museum
Opførelse af ny toilet- og depotbygning til kirken.

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Privat opsamling
Journal nr.: HAM 4212
Haderslev Museum
½ glasperle fundet ved stol i Klosterkirken ved midterste celebrantstol.

2009 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 4939
Haderslev Museum
På grund af planlagt nybyggeri i Refugiets have blev der foretaget en prøvegravning af arealet. I det sydvestligste hjørne arealet blev der registreret et hjørne af en gravet kanal. I bunden af denne blev fundet en del keramikskår fra en glaseret kande.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: HAM 5467
Haderslev Museum
I forbindelse med renoveringsarbejde i 2011-12 er der pillet bygningstømmer ud af etageadskillelsen mellem stue og 1. sal i Slottet i Løgumkloster. 6 stykker af disse er indsendt til NNU til dendrokronologisk datering. (NNU rapport nr. 18, 2014).

Litteraturhenvisninger  (0)