Hummelknold
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160306-13

Fredningsnr.
281154

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Hummelgårdsknoldene. Den østlige del af det middelalderlige voldsted består af en 5-6 m høj banke af nærmest kvadratisk grundrids. Banken er omgivet af tildels endnu fugtige grave, og den skærmes mod nord af et stykke vold. Det fredede areal afgrænses mod øst af en linje fra stenkisten under skovvejen til stendiget, der danner skovens grænse mod nord, mod nord af diget, mod vest af en linje fra diget til skovvejen midt i graven, som adskiller de 2 borgbanker, mod syd af skov- vejen. Den vestlige del består af en borgbanke af nærmest kvadratisk grundrids, om- givet af fugtige grave. Det fredede areal afgrænses således: i øst af en lin- je midt gennem graven som skiller de 2 borgbanker, i nord af stengærdet i skovbrynet, i vest af en linje fra skovvejen til diget i ca. 15 m's afstand fra borgbankens fod, i syd af skovvejen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her findes en cirkelrund Borgplads, Hummelknold kaldet, 120' i Tværmaal omgiven af en nu tilgroet Grav. Paa Pladsen hæver sig jævnt og fra Siderne et 7' højt, afrundet Midtparti, og her er opgravet store Mursten. [Den følgende tekstdel er i berejserteksten angivet som sb. 14, men hører til sb. 13] En firkantet Voldplads, 16' S.Ø. for forrige, med skraanende Sider, neden til 92' l. og 82' br., oven til 60' l. og 50' bred. Paa det højeste Sted er den 9' høj. Oven i findes en Sænkning mod NV. Den angivende Grav er tilgroet, mod S.V. 5' dyb. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1944 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet "Hummelgårdsknoldene". Som fritekst. Tilføjelse: Den østlige banke er knap 4 m høj. Hulvejslignende sænkning i bankens sydskrænt. Stor sænkning i top mod vest. Bevokset med græs, mos og store egetræer. Den vestlige banke fremstår som en jævnt kuplet højning fuldstændigt tilgroet med brombær, hyld og andet krat. Gravene er halv opfyldte med vand. En gammel hvid campingvogn er henstillet i kanten af skoven 10-15 m vet for den vestlige banke og grav. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Den vestlige banke er bevokset med løvtræer - overvejende ahorn. Den østlige banke er bevokset med ældre bøgetræer. Gravene er fortsat fugtige især mod nord, hvor der står vand.

Litteraturhenvisninger  (0)