Brejninggård Voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180401-197

Fredningsnr.
2503123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bageovn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Nedennævnte fredningstekst overført fra fredningsnummer 2503:119 d. 27/6- 1991, da der har været tale om en dobbeltnummering. Skal omtinglyses. ************************************************************ Brejninggård voldsted Voldstedet består af en rektangulær lav borgbanke, der i nord-syd måler ca. 45 m og i øst-vest ca. 50 m. Banken er omgivet af vandfyldte grave, der er fra ca. 10-14 m brede. De udvendige skråninger hæver sig indtil ca. 2,5 m (i syd) over vandspejlet og er græsklædte med enkelte buske og træer. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede hovedbygning. Over den østregrav fører en ca. 5 m bred og ca. 20 m lang vejdæmning. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens ydre overkant, idet den eksisterende bebyggelse samt dæmninger over graven ikke berøres af denne fredning. Fredet er endvidere den bevarede del af den ydre voldgrav, der er ca. 5-6 m bred og ca. 1,5 m dyb. Den er beliggende ca. 100 m syd og øst for den indre voldgrav. Af den nordre grav er bevaret de østligste ca. 50 m. Den østre grav er bevaret i hele sin længde, ca. 150 m, og følger matrikelskellet til matr.nr.1e af Brejning hovedgård, hvorved dens sydlige del danner et retvinklet knæk mod vest. Af den søndre grav er bevaret de østligste ca. 75 m. Voldgraven er tør og dens sider er delvis træbevoksede. Voldgraven indgår i parkanlægget. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Den del af det fredede areal, der ligger hen som park kan fortsat anvendes på samme måde som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pl. 10-12

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Breininggaard ligger lavt ved Eng og Sø, som har rigeligt Tilløb fra nære Kilder. Gaarden bestod oprindeligt af en firefløiet Hovedbygning, som indesluttede en firkantet Borggaard og var omgivet af en dyb Grav; umiddelbart mod Øst laa Avlsbygningerne, som ligeledes var omgivet af Grave. Af disse sidste ere nu store Partier opfyldte. Hovedbygningens søndre Længe er tidlig bleven nedbrudt; man har ved Gravning truffet Grundmuren ved det Udhus, som nu ligger paa dette Sted. Den vestre Længe er ligeledes nedbrudt, men endnu i Sommeren 1883 fandtes der ikke ubetydelige Rester af den solide Grund, og af Kjælderen, som oprindelig var dækket af Hvælvinger. I den østre Toetages Længe ved Porten ere Ydermurene endnu bevarede. Bygningerne er opført af store, røde Sten, med Sokkel og Hjørner af Kamp og med svære, glat hugne Granitsten under Vinduerne i Stueetagen; ligeledes er hugne Kamp anvendt i Portindfatningen, afvexlende med brændte Sten [Pl. 11]. Øst-Facaden og Gavlene ere rigt udstyrede med elegant udførte Ornamenter, gule og røde, i brændt Ler, Gesims, Pilastre, Konsoller og Frice under Vinduerne, hvori Skrammernes og Langernes Vaaben (se Afbildning af Breininge Krike) ere gjentagne. Enkelthederne i den rene og fortræffelige Renaissance-Ornamentik var det ikke muligt nøie at iagttage under den tykke Hvidtning, som nu dække hele Bygningen. Alle Vinduerne i Østfacaden (Pl. 10) sidde paa deres oprindelige Plads, kun ere de nu noget større end tidligere og tillige rykket ud i Murfladen. I Nordgavlen have derimod nogle Vinduer bevaret deres gamle Form, og to af disse ere indtegnede paa Afbildningen [Pl. 10]. Denne Fløis Vestside, ligesom den nordre Toetages Fløi, der ogsaa er bygget af røde Sten, er uden videre Decoration. I det Indre Hjørne mellem disse to Fløie har der været et Taarn med Vindeltrappe. Indvendig er der i den østre Længe ikke bevaret oprindelige Enkeltheder af Betydning: dog er Hovedinddelingen muligvis gammel: en stor Sal foroven, syd for Porten og i Partiet mod Nord Gange indad mod Gaarden, hvorfra Døre føre ind til en Række Værelser. Næsten gjennem hele den nordre Fløi er den nederste Etage dækket af flade Renaissance-Hvælvinger [Pl. 12]. Fuldstændig oprindelig er navnlig (bortset fra nogle Skillerum m.m.) et stort overhvælvet Værelse med en fritstaaende Søile i Midten og med en stor Kamin (nu indrettet til Kjøkken). Bagved dette Værelse findes et smalt Rum, som gaar tværs igjennem Bygningen, med et lille Vindue i hver Ende og dækket med en Tøndehvælving. Umiddelbart øst for disse Rum findes endnu den gamel, overordentlig store Bageovn. (I Sommeren 1883 var det Hensigten at foretage en større Restauration; i Østfacaden skulde Vinduerne flyttes, og det omtalte, smukt bevarede gamle Værelse skulde indrettes til Mælkestue, idet Hvælvingerne skulde nedtages). Den store Bindingsværks Ladebygning med dens mægtige Egetømmer maa være samtidig med Hovedbygningen, idet ogsaa her Skrammernes og Langernes Vaaben ere anbragt i Plader af brændt Ler. Den store Have rummer mange, gamle Træer, derimellem ogsaa to tykstammede Taxtræer med store Kroner. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brejninggård Voldsted. Som beskrevet i tinglysningsteksten. Dæmning bestående af 2 (ca. 3 x 2 m, H: 2 m) cementkasser opfyldt med jord med afløb over metalbjælke (højde ca. 2 m) imellem dem. Beliggende ud fra den nordlige voldgravs vestlige ende og føres ud til vejen i en dyb kløft. Mosbegroet. Vejdæmning bestående af betonrør i stensætning med grusbelagt sti henover, ca. 9 m lang i voldsiden og ca. 4 m bred. Beliggende ud fra voldgravens SV hjørne. Udløb i kløft. Vejdæmning af samme art (4 m lang og 4 m bred) fører over et indløb til den sydlige voldgrav, lidt vest for midten. Tvært over voldgraven straks vest for nævnte indløb er en plankevæg anbragt i vandet, fra banke til banke. Er muligvis anbragt for at lede vandet S og Ø om borgbanken. Nye elevboliger er bygget med nærmeste hjørne ca. 10-12 m fra hjørnet mellem østlig og sydlig voldgrav (tilladelse er givet). Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

2008 Museal udgravning
Journal nr.: 10.001
Ringkøbing-Skjern Museum
Ved undersøgelsen fremkom og dokumenteredes velbevarede syldstensfundamenter fra avlsgårdens øst- og sydlænge.

2008 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2008-7.24.02/RSM-0009
KUAS, Fortidsminder

2008 Museal prøvegravning
Journal nr.: 10.001
Ringkøbing-Skjern Museum
Prøvegravning forud for opførelse af idrætshal, 45 gange 30 m stort areal. Her lå tidligere ladegården til Brejninggård. Der fandtes bl.a. lergulve, syldsten og stolpehuller under gammelt muldlag. Egentlig udgravning forventes gennemført.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)