Bistrup voldsted
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020412-53

Fredningsnr.
322714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Bistrup Voldsted. Voldstedet består af en firesidet banke, der i nord-sydlig retning måler ca. 120 m og i øst-vestlig 80-100 m. I vest og nord er der rester af tørre voldgrave. Den vestre vold- grav er ca. 55 m lang og 15-16,5 m bred, den nordre ca. 45 m lang og 10-15 m bred. Bankens topflade hæver sig indtil 7,7 m over bunden i den vestre grav. På sydsiden af banken er der rester af fremgravede fundamenter. På banken ligger Sct. Hans hospitals administrationsbygninger, og ved det nord-vestlige og nord-østlige hjørne er der ført veje op til bygningerne. Den vestre voldgrav benyttes som have, og bankens sydside anvendes på samme vis, idet der her er an- lagt terrasser og cementtrapper. Iøvrigt er voldstedet græs- klædt med beplantning af buske og træer. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres, idet dog bankens sydside og den vestre voldgrav må anvendes som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (14)
1970 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bistrup voldsted. Voldstedet består af en 4-sidet banke, der måler ca 120x100x8m. Vodgrave synlige mod N og V, de øvrige delvist udplaneret, mål se kartotekskort. I SØ-hjørnet ses fremgravede fundamenter og kampesten. Voldstedets form og størrelse velbevaret. Voldstedet ligger ud til sumpet område ved bækløb ud til Roskilde fjord, Afstand ca 200 m, idag svært at se p.g.a. bygning og vegetation. ** Seværdighedsforklaring ** Voldstedets jordbanke velbevaret, ses fra vej gennem Sct. Hans Hospitalsområde, langs nordsiden af anlægget. Bevoksning: 1982: Græs

1985 Museal udgravning
Journal nr.: 635/85
Roskilde Museum

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F.57-128
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 957/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Voldsted. Ved udgravning i 1987 konstateredes, at voldstedets ældste dele må søges tættere på anlæggets centrum. Der blev klarlagt den vestlige voldgravs dimensioner og form (med flad bund) samt fastslået tistedeværelsen af en senmiddelalderlig bygning ved bankens vestkant. (Fr.nr. 3227-14)

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/90-26
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1991 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
I forbindelse med omlægning af hovedkloakledningen, som passerer voldgraven ved Bistrup voldsted, fremkom intet af antikvarisk interesse.

1991 Grøft ved byggeri/anlæg
Roskilde Museum

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6112-1084
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Koordinaterne er taget fra FrededeFortidsminder.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)