Skovbølgård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220104-62

Fredningsnr.
411030

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Skovbølgård voldsted. Voldstedet består af en plan uregelmæssigt formet holm, ca. 100 x 1,50 m, der hæver sig ca. 2 m over vandspejlet i den omgivende grav. Graven er ca. 10 m bred, målt mellem de øverste kanter, i vest dog op til ca. 20 m bred. I sydvest udvider graven sig til en dam. Gravens kanter er delvis stensatte. På holmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse B fredede hovedbygning. Iøvrigt benyttes holmen som gårdsplads og have. I vest fører en dæmning over graven og i øst en gangbro af jern. Fredningsgrænsen forløber langs gravens ydre overkant, idet dog bebyggelse på holmen samt dæmningen og broen over graven ikke berøres af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på holmen må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændreing af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt kan holmen benyttes som gårdsplads og have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (9)
1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 497/61; 645/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 497/61; N02 645/62. Sb. 22.01.04-62. Ang. oprensning af voldgravene omkring Skovbølgård i Felsted sogn. Sb. 22.01.04-62. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 1/7 1961 og d. 7/8; 16/8 1962 ml. Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds, Aabenraa, og N02. Korresp. af d. 7/8 1961 ml. Amts-Arbejdsanvisningskontoret, Haderslev - Aabenraa og Tønder amter, og N02. Korresp. af d. 20/7; 21/7 1961 ml. Det offentlige Arbejdsanvisningskontor for Sønderborg Amtsraadskreds, og N02.

1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2640
Haderslev Museum

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 455/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 455/91; HAM 2640. Sb. 22.01.04-62. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 13/3 1991 på N02. Fredet voldsted, nævnes 1523. Skovbølgård. Sb. 22.01.04-62. Fundår: 1991. Besigtiget d. 6/3 1991 af Lennart S. Madsen, HAM. Raben nr 86, Kortblad Varnæs. Velbevaret voldsted. Jvf. fredningstekst 06. TRAP, Bd. 26. 938-942.

1991 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 2640
Haderslev Museum

1991 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Museal prøvegravning
Journal nr.: HAM 2640
Haderslev Museum
Slots- og Kulturstyrelsen har givet dispensation til anlæggelsen af et minirensningsanlæg på Skovbølgård Voldsted sb. 62, Felsted sogn, under forudsætning af, at anlægsarbejdet blev overvåget af Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev. Anlægsarbejder gik ud fra hovedbygningens nordgavl. Ved overvågningen blev der påvist et lagdelt kulturlag, som var 70-80 cm tykt. Det var aflejret oven på et gammelt muldlag, som var ca. 30 cm tykt. Der fandtes ingen fund i dette muldlaget. Laget over er tolket som et opfyldnings- og planeringlag knyttet til anlæggelsen af voldstedet. Det øverste kulturlag indeholdt lerkarskår fra senmiddelalder og nyere tid samt en del fragmenter af munkesten. De er større end de teglsten, den eksisterende hovedbygning fra ca. 1660 er bygget af. Der ud over blev der påvist to stolpehuller og en fundamentgrøft. Herregården er er første gang omtalt i 1523. Overvågningen har sandsynliggjort, at der findes en ældre fase, som må knytte sig til højmiddelalderen – sandsynligvis 1400-tallet – jf. fundet af nogle kandeskår fra netop 1400-tallet og munkestensfragmenterne. Sandsynligvis skal fundamentgrøften knyttes til voldstedets ældste fase.

Litteraturhenvisninger  (0)