Ulriksholm slot
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080106-47

Fredningsnr.
351714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Herregårdsanlæg/Slot, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Vandfyldt grav, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
VOLDGRAV VED ULRIKSHOLM. Den vinkelformede vandfyldte voldgrav syd og vest for Ulriks- holm slot består af en ca. 39 m lang og ca. 15 m bred sydlig del og en ca. 35 m lang vestlig del, der ved nordenden er ca. 11 m bred og ved udmundingen i sydgraven ca. 13 m bred. Den vestre gravs kanter er sat med indtil 2 m høje kampestensmure, og fredningsgrænsen følger disse. Den søndre grav har ca. 1 m høje jordkanter, og fredningsgrænsen forløber her langs disses overkant, således at den søndre grav er fredet i en bredde af ca. 23 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning. Op- rensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsanti- kvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ulriksholm [ligger paa høiere skraanende Terrain, tæt ved Vandet, hvorfra der har været ført en bred Grav, nu delvis opfyldt, ind om en firkantet Plads. Paa denne ligger det under en ret Vinkel med hinanden to sammenstødende Fløie, hver omtrent 100 F. l. og 35 F. bred. Hovedfløien med et foran Midten liggende, ottekantet Taarn bærer Indskrift i Jern V C G L 1646. To Trapper føre ned i Kjælderen, som dækkes af fladt Bjælkeloft. Murtykkelse 2 F. 4 T. Over Kjælderen findes 2 Etager; i Stuen Murtykkelse c. 2 F. Sidefløien, som har 1 Etage over Kjælderen, bærer Aarstal 1636. Ved Midten Nedgang til Kjælderen (Murtykkelse 3 F.), hvor der forrest ligger en lang Gang med flad Tøndehvælving; i Bygningens Ender store Rum, dækkede af 4 flade krydshvælvinger, der samles i en firkantet Murpille. Mellem Gangen og disse to store Rum ligger der to flade Tøndehvælvinger paa tværs af Bygningens Længderetning. Alt er altsaa ganske som paa Skovsbo. Begge Bygninger dækkes udvendig af en tyks Puds; ingen ældre Detailler. Den indre Inddeling synes ikke at være oprindelig. Af gammel Decoration ere kun nogle Dørkvister bevarede S.U.] Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrav ved Ulriksholm. Fremtrådte som nævnt i fredningsbeskrivelsen og i særdeles velplejet stand. Se skitse med fotovinkler på bagsiden. Ingen mål på anlægget. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)