Vejrupgård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080107-60

Fredningsnr.
36166

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vejrupgård voldsted. Voldstedet består af en borgbanke, der måler ca. 28 x 28 m, og som i øst, nord og vest er omgivet af ca. 15 m brede, ca. 2-2,5 m dybe tørre voldgravssænkninger, der mod syd ud- munder i en naturlig sænkning. På borgbanken ligger Vejrup- gårds hovedbygning; gravsænkningerne er græsklædte; over den nordre gravsænkning fører en ca. 2,5 m bred muret bro. Det fredede areal måler ca. 60 x 60 m; fredningsgrænsen for- løber i øst, nord og vest langs gravsænkningernes udvendige øvre kant og i syd langs en øst-vestgående linie 14 m syd for hovedbygningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende byg- ninger berøres ikke af denne fredning. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Veirupgaard ligger yderst paa det noget høiere Terrain, der strækker sig langs med en vandrig Lavning. Fra denne er der ført dybe Grave ind over en firkantet Plads; dennes Overflade er ikke høiere end det omliggende Terrain. Bygningen bestod oprindelig af en 807 lang, 28 F. bred Fløi med Retning Nordvest - Sydøst indenfor et smalt Glacis og to 207 lange Fløie mod Sydvest; bag disse fandtes en større Gaardsplads. Overkjørsel over Graven fra Nordøst. I Portalen bevaret ældre Decoration med Løvenhjelmernes og Brockenhusernes Vaabner. Ved det nordvestlige Hjørne mellem Fløiene reiste sig i Hovedfløien et firkantet Taarn, hvis Fundament endnu ses i Kjælderen. Der siges, at Bygningen havde to Etager. I kjælderen ere endnu overalt flade Renaissance Hvælvinger bevarede. Et større Rum har fire Krydshvælvinger, som mødes i en firkantet Murpille, hvorved en stor Comfur paa oprindelig Plads. I 1. Etage er Murtykkelsen 2 F. - Nu er Bygningen kun paa 1. Etage. Udvendig pudset. Ingen oprindelige Detailler synlige. Begge Fløiene stærkt forlængede. I haven er opstillet Marslev Kirkes gamle Døbefont (Pl.23). S. M.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ifølge fredningsoplysningerne ligger voldstedet ca. 100 m længere mod sydvest.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet som beskrevet. Mod syd afgrænses det af et terrænspring med en kampestensmur. Mål: Ingen mål opgivet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)