Hverringe Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080113-52

Fredningsnr.
34185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hverringe voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig firesidet herregårds- plads, der måler ca. 55 x 60 m, med kampestensmurede 2-2,5 m høje sider ud mod de omgivende vandfyldte voldgrave, hvis bredde varierer fra ca. 13 til ca. 25 m. Over den søndre grav fører en ca. 5 m bred muret bro, og over den østre grav er en spinkel træbro. På herregårdspladsen ligger den i hen- hold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning. Grænsen for det fredede areal, der i øst-vest måler ca. 115 m og i nord-syd ca. 120 m, forløber langs gravens udvendige øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning og opfyldning, eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende byg- ninger samt træbroen over de østre grav berøres ikke af den- ne fredning. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må først ske efter forudgående hen- vendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt må voldstedet benyt- tes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (3)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brede Grave omgive de enetager, hvidkalkede, teglhængte Hovedbygninger, der synes at være fra Midten af forrige Aarh.; Døre og Vinduer fra en nyere Tid. Hovedfløjen vender mod N.V., de to Sidefløje mod S.V. og N.Ø. Over den sydøstre Grav er Overkjørsel. - Laderne ere nu alle ny, men indtil Branden 1879 stod en gammel Lade med Aarstallet 1660; den var Grundmur, Murværket i Tærninger af Forskjellig Farve; den havde svære Pommerske Bjælker; Tagværket var konstrueret som i en moderne Bygning. Den skulde efter Sagnet være bygget af Svenskerne, i Steden for den af dem afbrændte.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Stensaetningen fremstaar flot og nyrestaureret

Litteraturhenvisninger  (0)