Sandvig
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-129

Fredningsnr.
50333

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På spidsen af Nordbornholm mellem Allinge og Hammershus ligger et helt landskab fyldt med helleristninger - tegn og figurer indhugget i klipperne. Motiverne er symboler fra bronzealderens religion. Området er et samlet rituelt landskab med Danmarks rigeste forekomst af helleristningsfelter fra Bronzealderen (ca. 1700 – 500 f.kr). Siden slutningen af 1800-tallet er der fundet helleristninger i området. Nogle af de mere spektakulære ristninger og motiver blev bortspængt i stenbruddet ved Store Madsebakke, men heldigvis blev mange smukke felter og særlige motiver bevaret for eftertiden. Der findes stadig nye billeder, når en klippeflade undersøges grundigt.
Anlæg og datering  (5)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Ildsted, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stenlægning/Stensamling, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Madsebakke: 3 grupper af helleristninger på klippe, tilsammen over et areal af 20 m i NØ-SV, 10 m i NV-SØ. Udyrket i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ligeledes Helleristninger, fundne mod Slutn. af Sept. 1884. Her haves ialt: 10 Skibsfigurer, 1 fireget Hjul med 4 skaalformige Fordybninger imellem Egerne og 15 tæt uden om Hjulringen, 1 Cirkel med en Fordybning i Midten, 3 Fodsaalsfigurer og desuden mindst 80 andre skaalformige Fordybninger liggende i flere Grupper, dels ind imellem og op til Skibene, dels i større Afstand fra disse.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 Grupper af Helleristninger paa Klippe, tilsammen over et Areal af 20 m i NØ-SV, 10 m i NV-SØ. Udyrket i Ager. [Jvf.j.nr.155/44].

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helleristningsfelt. Glob nr.52. I ager. 10 skibsbilleder. 7 fodspor, et hjulkors omgivet af skålgruber, samt et stort antal spredte skålgruber. Helleristninger på klippen fordelt i 3 grupper. De to (nordligste skib og det store felt) synlige, men 3. grubbe Skåltegn ikke synlige. Isolerede skibsbilleder skråner mod NNS. Store felt skråner mod N og NNS. 2-4 m SØ for isolerede skibsbillede er der spor af bålafbrænding, område af klippen helt ødelagt pga. ild. Enkelte skåltegn ... ca. 11 m SØ for skibsbilleder. Ligger på SØ skrånende klippe. Skåltegnene er opmalet med rød farve. Også spor af Globs gamle gulopmaling. Helleristningerne ligger på et stort SV-NØ orienteret klippefremspring, mod V er der åbent mod dyrket mark. I S-SØ en del tjørn, hyld og ask langs agergrænsen. I N og Ø begynder en opvækst af hyben og tjørn. I Ø enkelte marksten langs agergrænsen. Helleristningerne anbefales opmalet og fotograferet. Gammel maling helt nedslidt. Oplysningsskilt opstillet, stednr. 27 i folder "F. på Bornholm". Helleristningsfeltet er meget flittigt besøgt. Indgår i amtets plejeplan. Omtales i "Med arkæologien Dk rundt, Bornholm nr. 15 b." ** Seværdighedsforklaring ** Største helleristningsfelt i Danmark.

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8280/02
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelse og nydokumentation af helleristningsfeltet. Ristningerne kan deles op i et hovedfelt med langt de fleste figurer og en mindre feltdel ca. 6,5 meter østnordøst for hovedfeltet. Her findes skib 1 og få skåltegn. På hovedfeltet ses 13 skibsbilleder, 5 hjulkors, 5 fodfigurer, 2 cup-and-marks, en cirkelfigur på et stativ (skib 4), en cirkelfigur på en stævn (skib 14) og to korte linjeforløb. Skibsbillederne på Madsebakke synes at fremvise såvel typiske bronzealderskibe - dog med kraftigt buet skrog- antagelig mellemformer mellem bronzealderskibe og ældre jernalderskibe. Muligvis et enkelt fuldt symmetrisk skib af ældre jernalderstype.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2889
Bornholms Museum
Undersøgelse i 5 mindre felter nedenfor klippen med helleristningerne. I fire af felterne var kun nedgravede anlæg bevaret på grund af pløjning, her fandtes kogegruber og stolpehuller. I det femte felt fandtes stenlægninger og en grube helt op til klippen. I zonen mellem pløjelaget og det ældre muldlag og mellem stenene fandtes skår og flintafslag formodentlig fra yngre bronzealder. Alle fundne anlæg dateredes til yngre bronzealder og samtidig med helleristningerne. En del mindre skår dateredes til yngre stenalder.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2120-0034
KUAS, Fortidsminder

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0013
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)