Borret
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Ærø

Sted- og lokalitetsnr.
090704-142

Fredningsnr.
43167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Filer
rapport
Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Del af voldstedet "Borret" Af det oprindelig kvadratiske voldsted er kun den sydøstlige fjerdedel tilbage. Den bevarede del af voldstedet består i sin helhed af en ca. 12-15 m bred strimmel af den sydøstlige del af banken, langs hvis kant strækker sig en ca. 8-9 m bred vold, der hæver sig indtil ca. 1 m over bankens topflade og ca. 3 m over det omgivende terræn. Volden er bevaret i en længde af ca. 45 m langs den sydøstlige side af banken. Langs bankens syd- vestlige side er voldskråningen bevaret på en strækning af ca. 45 m, idet volden kun er nogenlunde intakt på ca. 15-20 m. For- an volden er en ca. 8-9 m bred tør grav, der er bedst bevaret i sydvest, hvor der ca. 15 m fra borgbankens sydlige hjørne fø- rer en ca. 20 m lang og ca. 3-4 m bred dæmning fra banken over til et ca. 20-30 m bredt forplateau, der strækker sig i en længde af ca. 50 m langs den sydvestlige side af banken og gra- ven. Forplateauet hæver sig ca. 1 m over den omgivende eng. Hvor tidligere grusgravning ikke har efterladt nøgne grusskrænter, er voldstedet græsklædt. Voldstedet ligger ved det inddæmmede Stokkeby Nor, ca. 150 m fra kysten. Grænsen for det fredede areal forløber i sydøst langs den ydre overkant af graven, og hvor denne ikke spores, langs fortsæt- telsen af denne linie indtil den rammer forplateauet, langs hvis fod grænsen går i sydvest og vest. Iøvrigt forløber grænsen langs en linie, der går fra den vestligste spids ad den sydves- tre voldskråning til det nordvestligste punkt af den bevarede del af banken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Jour.nr. F53-1483 hører til Stokkeby matr.nr. 17a.
Undersøgelsehistorie  (11)
1734 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
1700-tals kort over Ærøskøbing og omegn viser bl.a. et voldsted yderst på et næs ved Stokkeby Nor.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet "Borret" kaldet, anlagt paa et fremspringende Næs. Det er lidt skjævt firsidet indv. c. 170' i Firkant, med et lavt c. 4' h. Brystværn, til alle fire Sideromgivet af en bred gravet Voldgrav. (jvf. Planen). Pl. XX. Bevoksning: 1982: Græs

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningsbeskrivelsen på kartotekskort, idet hertil tilføjes: Ulovlig nytilplantning er sket inden for § 53-zonen samt på selve det fredede areal, især voldgrav og forvold mod SØ, delvis mod SV og især også på forplateauet, der er mere end halvt tilplantet. Den Ærøskøbing Kommune af Fredningsnævnet pålagte og i skrivelse af 1.7.1981 (FFF j.nr. F53-1483) nærmere beskrevne tildækning af dele af lossepladsen (nemlig inden for § 53-zonen) med jord, samt græstilplantning af disse arealer, har kun delvis fundet sted, idet der nok er aflæsset jord på det pågældende stykke af lossepladsen, men fylden er ikke jævnet og henligger som et meget ujævnt og uskønt terræn. Græssåning har naturligvis ikke fundet sted. Bevoksning: 1982: Græs

1995 Museal detektorbrug
Journal nr.: 13092
Langelands Museum
Anlægget besigtiget og metalsøgt ved flere lejligheder.

1996 Museal prøvegravning
Journal nr.: 13092
Langelands Museum
Ca. 100 m vest for Stylteborg fandtes rester af en dæmning sikret på nordsiden med marksten og på sydsiden med pålagte tørv. Blandt stenlægningen fandtes fragmenter af munkesten med mørtel. Anlægget opført mellem højmiddelader og 1734.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 109/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Privat detektorbrug
Journal nr.: ØHM1108
Øhavsmuseet
Detektorundersøgelse af privat i regi af Øhavsmuseet. Tilladelse givet af Kulturstyrelsen. Undersøgelsen gav udelukkende fund i form af nyere mønter og musketkugler. Lokaliteten er systematisk undersøgt, men der var ikke fund, som kunne indikere tidligere aktiviteter end 1733. Set i lyset af tidligere undersøgelser virker det derfor tvivlsomt, om borganlægget faktisk bør dateres til middelalderen.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skaarup,J.
Øhavets middelalderlige borge og voldsteder
2005