Todbøl Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110303-98

Fredningsnr.
1304124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Jern, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Slagger

Fredningstekst
Todbøl voldsted. Voldstedet består af en firsidet banke, der ved foden i øst- vestlig retning måler ca. 115 m, og i nord-sydlig retning ca. 95 m. På banken, hvis topflade hæver sig ca. 2,5 m over det omgivende terræn, ligger den nuværende gård. Bankens øst- lige og sydlige skråning er dyrket. Voldstedet benyttes i- øvrigt som have og gårdsplads. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Al- mindelig landbrugsmæssig drift af den dyrkede del af vold- stedet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidil.
Undersøgelsehistorie  (6)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Som tidligere beskrivelse. Det meste af banken optages af et firlænget gårdsanlæg med have i N. Ø for anlæggets østfløj og parallelt med denne en nyere avlsbygning.

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3468
Museum Thy
Fund af opfyldte dele af voldstedets vestlige grav. I udsmidslag syd herfor fandtes en del jernslagger antagelig fra smedning.

1995 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 3468
Museum Thy
Tilladelse til opførelse af halmlade/maskinhus lige vest for voldstedet.

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 150/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldstedsbanke med firlænget gård.

Litteraturhenvisninger  (0)