Schackenborg voldsted
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210502-51

Fredningsnr.
42052

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Tømmer fra voldgrav. Prøven (HAM 3221x79) er eg og viste, at træet var fældet i 1541.

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Schackenborg slots voldsted. Voldstedet består af to banker, indbyrdes adskilt af en vandfyldt grav, hvor- over er et par dæmninger, og omgivet af en fælles vandfyldt ydre voldgrav. Den vestre banke, borgbanken, måler ca. 110 x 130 m, medens den østre måler ca. 180 x 140 m. Graven mellem de to banker er ved vandspejlet ca. 5 - 7 m bred. På den vestre banke er der langs de tre sider mod ydergraven en ca. 1,5 - 2,5 m høj og ved foden ca. 8 m bred randvold. På borgbanken ligger den trefløjede hovedbygning og en mindre bygning. Banken er iøvrigt udlagt som gårdsplads og haveanlæg. På den østre bankes vestlige del ligger portbygning og ridestald og på bankens nordlige del en række udbygninger og drivhuse m.m. Iøvrigt benyttes denne banke som blomster- og nyttehave. Den ydre voldgrav, som omgiver de to banker, er af varierende bredde fra ca. 15 m i syd (hvor en bro fører over voldgraven) til ca. 20 - 25 m i nord. Fredningsgrænsen forløber langs den ydre voldgravs ydre overkant. Bebyggelsen på voldstedet samt broen over voldgraven er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i sam- råd med fredningsstyrelsen. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående aftale med fredningsstyrelsen. Voldstedet kan iøvrigt benyt- tes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (18)
1948 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 3221
Haderslev Museum
I forbindelse med en bygningsbeskrivelse gravedes et mindre hul på vestsiden af hovedfløjen, og derved fandtes fundament til en muret privét, en hemmelighedskarnap.

1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3221
Haderslev Museum
Ved prøvegravning i voldgraven Ø for slottet blev der ikke fundet spor af bro på stedet. Men der skulle findes rester af brofundament. Syd for porthuset blev der under broen fra 1812 fundet rester af en ældre bro samt en endnu ældre N-S orienteret voldgrav.

1995 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3221
Haderslev Museum
Der blev fundet en 10,5 m bred udateret voldgrav. Der fandtes yderligere et stykke tømmer dendrokronologisk dateret til 1541.

1996 Dendrokronologisk datering
Journal nr.: A 6800
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Tømmer fra voldgrav. Prøven (HAM 3221x79) er eg og viste, at træet var fældet i 1541.

1996 Analyser af materiale
Journal nr.: A 6800
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Tømmer fra voldgrav. Prøven (HAM 3221x79) er eg og viste, at træet var fældet i 1541.

1996 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3221
Haderslev Museum
Ved indretning af vaskerum i kælderen til hovedfløjen (vestfløjen) blev i fløjens vestsiden ved det nordvestre hjørne afdækket murværk. Dette betegnedes som fundamenter, og blev i første omgang tolket som en af de to hemmelighedskarnapper, som slottet vides at have haft. En skitse fra opmålinger i 1948 viser, at dette ikke kan være tilfældet, og den lille tilbygnings funktion er endnu uafklaret.

1997 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3221
Haderslev Museum
Undersøgelsen viste, at der i hovedfløjens sydøstlige kammer i stueetagen, der stod færdigt i sommeren 1666, har været et toiletarrangement med indvendigt opmuret afløb med udspring ved foden af muren i en kort overhvælvet kanal. Kanalen er ant. tilmuret 1732-33.

1997 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 3221
Haderslev Museum

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3221
Haderslev Museum
Ved pilotering af den nuværende nordfløj fremkom rester af det middelalderlige Møgeltønderhus i form af kampestensfundament, murværk med muret buestik og rester af en stræbepille, som har støttet den ældre bygning.

1998 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 3221
Haderslev Museum
Renovation og istandsættelse af Schackenborg Slot.

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 136/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Museal udgravning
Journal nr.: HAM 6053
Haderslev Museum
Arkæologisk overvågning i forbindelse med renovering af fredet bygning (: Hestestalden) ved Schackenborg Slot. I den ca. 500 m2 store bygning blev der indvendigt ved den vestlige gavl påtruffet rester af en murstensbelægning fra middelalderen/renæssance. Det drejer sig sandsynligvis om et fundament, muligvis til en kamin. Ellers fandtes der opfyldsjord under det historiske pikstensgulv, uden yderligere anlæg.

Litteraturhenvisninger  (1)
Engqvist,H.H.
Bygningsarkæolodiske studier
1996