Hverringe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080113-51

Fredningsnr.
34184

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet "Iskælderen". Voldstedet består af en rund, stejl borgbanke, hvis topfla- de er 12 m i diameter og ligger 5 til 6 m. Højere end den omgivende gravs bund. Borgbanken omgives af en sumpet, ringfor- met grav, hvis bund er 5 til 6 m bred i sydsiden, men her- fra løber noget bredere ud til begge sider, således at gra- ven har sin største bundbredde, 8 til 9 m i nordsiden af voldstedet. Over graven i nord fører en dæmning, der har borgbankens halve højde. Straks ovenfor gravens østre yder- skrænt begynder en lav vold, 3 til 4 m bred i basis, og med den ca. 1 m brede top liggende 2 m over gravens bund. Volden fortsætter sig videre langs gravens søndre yderskrænt og strækker sig herfra videre i vestlig retning bort fra vold- stedet. Foran volden, på den fra voldstedet vendende side, lig- ger 1,5 til 2 m bred grøft. Fredlysningen omfatter borghøj, grav og gravens skrænt er samt ovennævnte vold for så vidt den strækker sig langs graven og indenfor en afstand af 25 m fra voldstedet. Der må ikke bygges eller på anden måde foretages nogen forandring af overfladeforholdene - bortset fra be- plantning - på et bælte af 3 m's bredde udenom graven og volden, hvor denne strækker sig langs med graven. Ejeren forbeholder sig retten til at lade fjerne den på borg- bankens top anlagte iskælder.
Undersøgelsehistorie  (4)
1925 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1995 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldsted stedfæstet med navn på 4 cm kort.

2009 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2009 af murværk mm.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)