Voldtofte Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080205-93

Fredningsnr.
38143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedsanlæg. Anlægget består af to borgbanker, der har tilkørselsdæmnin- ger hhv. mod øst og vest. Hele anlægget er ca. 125 m langt i øst-vest og ca. 35 m bredt. Det begrænses i nord af et mosedrag. Den østre borgbanke er næsten kvadratisk ca. 20 m bred og 2-2,5 m høj med flad top. Et skår er gravet ind i nordøst- siden. Banken har mod øst en ca. 55 m lang og ca. 10 m bred tilkørselsdæmning og er mod øst, syd og vest omgivet af en tør voldgrav. Uden for den søndre grav er en ca. 5 m bred og ca. 0,80 m høj vold, som i vest har forbindelse med et pla- teau, som måler ca. 30 m i syd-nord og ca. 15 m i øst-vest, og som adskiller de to borgbanker. Plateauet er ca. 1,5 m højt, og dets overflade skråner mod vest. Den vestlige borgbanke, hvis let hvælvede topflade er ca. 18 x 18 m, er indtil 1,5 m høj og har ved foden mod øst, syd og delvis i vest en svagt markeret voldgravssænkning. Ved bankens nord-vesthjørne synes spor efter en tilkørselsdæm- ning, der i en bue mod syd rækker mod det højereliggende terræn. Anlægget er bevokset med skov. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksi- sterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med fredningsstyrelsen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1976 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1976 Museal rekognoscering
Journal nr.: 565
Fyns Stiftsmuseum
Senmiddelalderligt voldsted i lavt terræn med adgangsrampe fra N.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fundet som beskrevet. Se opmåling. Voldstedet ligger i en lille skovparcel. På selve banken står en stor, gammel bøg, mens resten er fældet. Tilbage er kun nogle stød. Højen er bevokset med højt græs og tilløb til krat. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt lille anlæg, der med skiltning vil have stor pædagogisk værdi. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.Voldstedet er taet bevokset og ligger i skov

Litteraturhenvisninger  (0)