Billeskov Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080210-23

Fredningsnr.
36134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Billeskov voldsted. Voldstedet består af en oval ca. 2 m høj borgbanke, der i nord-syd måler ca. 35 m og i øst-vest ca. 24 m. Bnkene er omgivet af en ca. 9 m bred vandfyldt voldgrav, der i nord har et ca. 4 m bredt tilløb og i det sydøstre hjørne et af- løb. Gravens ydre skråninger er i vest, syd og øst henholdsvis ca. 3 m, 1,5 m og 4 m høje, medens nordsiden fra begge si- der skråner ned mod tilløbet i midten. I det sydvestlige hjør- ne fører en 1,5 m bred træbro over voldgraven. Voldstedet, der er græsklædt, ligger i Billeskovs have øst for hovedbyg- ningen. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens udvendige øvre kant, og det fredede areal måler ca. 51 x 51 m. Træbroen over voldgraven er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, bebyggelse, af- gravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde for- styrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henven- delse til rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (7)
1957 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav oval borgbanke, 24 x 34 m omgivet af vandfyldt grav.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1979 Museal rekognoscering
Journal nr.: 3495
Odense Bys Museer
Rekognoscering foretaget i forbindelse med projektet "Landsbyens opståen og udvikling på Fyn".

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet beplantet med 2 taks og et frugttræ. Ligger i haven tæt på hvoedbygningen, hvorved haven domineres kraftigt af anlægget. Området og voldstedet ikke beplantet som have men ligger hen som græsareal. Voldgraven er 10 m bred. Mod N en kanal der er ca. 4 m bred. Mod S et lille afløb. Mod SV fører en livsfarlig bro over voldgraven. Der bør undersøges evt. via luftfoto og gamle matrikelkort om kanalen er en del af en evt. ladegårdsbanke. Mål: 2x33x23 m. ** Seværdighedsforklaring ** Illustrativt lille anlæg i smukt samspil med en typisk 1500-tals bygning, der ligger i et smukt kuperet landskab. Men det ligger i en have.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM 3495
Odense Bys Museer
Museet foretager en overvågning i forbindelse med oprensning af voldgraven. Samtidig vil der blive foretaget en afsøgning af voldstedet med stensøger efter spor af bygninger på selve voldstedet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)