Hjulby Kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090611-83

Fredningsnr.
371833

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Ødekirke, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Gravsten, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Møntfund, Nyere tid (dateret 1700 - 1749 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Hjulby Kirketomt og Ødekirkegård Arealet med resterne af Hjulby Kirke og kirkegård måler ca. 48 x 48 m. Arealets placering fremgår af kortskitse. Indenfor dette område må der ikke foretages jordbearbejdning, ligesom der ikke må køres med tunge køretøjer.
Undersøgelsehistorie  (22)
1555 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 7777
Odense Bys Museer

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Tomten, hvor Hjulby kirke og kirkegård har ligget, måler ca. 60 x 60 m. Tomten er dyrket. Grænsen for det fredede areal går i syd og øst langs skellene til matr.nr. 9b og 10a af Hjulby by, medens grænsen i nord og vest dannes af de to linier, der i en afstand af 60 m forløber parallelt med de nævnte matrikelskel. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kirketomt, overpløjet i ager. Beliggende tæt V for en landbrugsejendom. I skellet ind til gården ligger der mange tilhugne stenkvadre, ligesom der i pløjejorden ses store mængder af munkesten og en del oppløjede menneskeknogler, såvel kraniedele som lemmeknogler og keramik (glaseret). Området dyrkes og pløjes som den øvrige del af marken. En nyanlagt vej ca. 100 m. fra tomten (Hjulbyvej). Undersøg udgravningsforhold. Anmeld sagen og påtal. Sagen videregivet til Kjeld B. West.

1991 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 7777
Fyns Oldtid - Hollufgård
Oppløjning af menneskeknogler og gravsten fra 1550'erne.

1991 Museal prøvegravning
Journal nr.: 6112-0947
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Der foretoges en afgrænsning af kirketomt og omgivende grav. Under muldlaget var kun få cm bevaret af gravanlæggene.

1993 Privat detektorbrug
Journal nr.: 7777
Fyns Oldtid - Hollufgård
Fund af middelaldermønter (x1-x6).

1993 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 7777
Fyns Oldtid - Hollufgård
Mønterne x 1-x6.

1994 Privat detektorbrug
Journal nr.: 7777
Fyns Stiftsmuseum
Yderligere fund af mønter 7777x7-x13.

1994 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/95-2636
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Mønterne tidsfæstet til Christopher I (1 stk.), Erik Menved (1 stk.), Christopher II (3 stk.) og en hulpenning fra 1700-tallet (FP 5381).

1997 Museal prøvegravning
Journal nr.: 7777
Odense Bys Museer
Prøvegravning på kirkegården. Antallet af begravelser anslås at ligge mellem 2000 og 4500. Der er fremkommet nye oplysninger om kirkegårdsafgrænsningen og kirkebygningen. Skelgrøfterne har været relativt spidsbundede og været mindst 105-110 cm dybe. Kirkebygningens længde har været knap 22 m og bredden ca. 7 m (koret ca. 5 x 5 m). Grundplanen har antagelig været den romanske med et kor smallere end skibet. Fra den omliggende bebyggelse fandtes et stolpehul og en agerrene.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 219/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1998 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 15/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1998 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/98-3934
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5911. Erik af Pommern, sterling, Lund ca. 1405-1420 og en oksehovedbrakteat præget i slutningen af 1400-tallet. OBM 7777x23-24.

1998 Privat detektorbrug
Journal nr.: 7777
Odense Bys Museer
To senmiddelalderlige sølvmønter OBM 7777x23-24.

1999 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/99-3934
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6046. OBM 7777x7-x13.

2000 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 7777
Odense Bys Museer
7 mønter (7777x25-31).

2001 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/01-3934
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6325: 7 mønter fra Erik Menved, Christoffer II, Danmark o. 1320. (OBM 7777x25-31).

2001 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/01-3934
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6416: 11 mønter fra Erik Menved, Christoffer II, Christian I, Hans, Christian III, oksehovedbrakteat fra Mecklenburg. (OBM 7777x32-42).

2001 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 7777
Odense Bys Museer
Indsendelse af 11 mønter (7777x32-42).

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Journal nr.: 7777
Odense Bys Museer
Kirken er nedlagt 1555 og nedrevet samme år (H.F. Rørdam 1883: Danske Kirkebreve bd. 1, s. 401 og 404f.). Ved prøvegravning i 1997 er kirkegården og kirketomten afgrænset. Bevaringsforholdene er generelt gode; kirkegården rummer muligvis op til ca. 3000 skeletter. Kirkegården er fredet, men ligger i intensivt dyrket mark, hvorfor der er en voldsom trussel mod fortidsmindet. Skelettmaterialet såvel som kirketomten er endnu forholdsvis velbevaret - meget egnet til totalafdækning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)