Rønningesøgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080808-8

Fredningsnr.
371711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldsted ved Rønningesøgård. Voldstedet består af en oval banke ca. 35 x 25 m, der mod øst afgrænses af søen, mod nord af den sydlige del af vold- graven omkring Rønningesøgård og mod vest og sydvest af en tør krum halsgrav. Udenfor denne ligger en krum vold, der ved gravning er delt i tre lidt højere partier. I det nord- ligste parti er indgravet et kælderagtigt fundament. Udenfor volden er en kort, tør, krum grav. Ca. 100 m vest for den ovale banke er en ca. 70 m lang, nord-sydgående lav vold med en østfor liggende lidt kortere tør grav. Banken med den om- kringliggende vold og grave er bevokset med gamle egetræer, den vestlige vold og grav med grantræer. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksi- sterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Haven er Rester af et Voldsted; Haveanlæg have dog i høj Grad forstyrret de oprindelige Forhold. Højen er nu c. 50' i Tværmaal, den omgivende Grav for en stor Del udfyldt. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På generalstabens kort er Boesens punkt afsat indenfor den af vandgraven afgrænsede holm. Sandsynligvis forveksles afsætningen med det sydvest herfor liggende "Søgård voldsted".

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ifølge fredningsoplysningerne ligger voldstedet i skoven længere mod øst.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted ved Rønninge Søgård. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen, dog er voldstedet tilgroet med tæt krat. Se skitse med fotovinkler. Se MB-nr. 3617:9. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.