Sct. Olufs Kilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090507-3

Fredningsnr.
42174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirke, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning pr. 2015-04-28 med ny beskrivelse: *************************************** Sct. Olufs Kapel De jorddækkede ruiner efter Sct. Olufs Kapel måler 10x25 m med længderetningen i øst-vest. Ruinerne er beliggende ca. 10 m øst for vejen mellem de to gårde Holstensgård og Kimersgård, ca. 15 m nord for skellet til matr. 12a. Af hensyn til driften udstrækkes det areal, som skal beskyttes, til et i alt 36 x 45 m stort areal mellem Tangvejen 8 og 10, jf. vedlagte kort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på anden måde forstyrres. Indenfor området må der ikke foretages jordbearbejdning af nogen art. Området lægges i græs. Området plejes efter aftale af ejerne. Oprindelig tinglysning af 1972-02-07 er aflyst af Tingbogen 2015-05-08 ********************************************************** S. Olafs kapel. Tomten, hvor det nedbrudte S.Olafs kapel har ligget, måler ca. 10 x 25 m med længderetning i øst-vest. Tomten ligger på marken ca. 10 m øst for vejen, der forbinder "Kimersgård" og "Holstensgård", ca. 15 m nord for skellet til matr.nr. 12a ("Holstensgård"). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen åde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på en anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig udnyt- telse af det fredede areal er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kildebrønden tæt N. for [kapellet, sb. 2] har oprindelig haft en Vidde af c. 15 Al., men er nu indsnevret. Den renses hvert Aar til den faste Bund, af hvilken Vandet vælder frem, uden at der nogensinde er fundet noget fra gammel Tid. Bevoksning: 1983: Græs

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Henry Petersens berejsertekst var oprindelig en sammenhængende tekst uden sb.numre. Disse er påført siden hen, hvilket er forklaringen på den temmelig meningsløse opsplitning i sb.numrene 2-5.

1975 Privat besigtigelse
Uspecificeret institution
Tåsinges fortidsminder, nr. 45: Ved "Kimergården" på Lundby mark har i den katolske tid ligget et kapel med tilhørende kirkegård [sb. 2] og tillige en "hellig kilde". [...] Kilden er nu et stensat bassin [...] I præste-indberetninger til Ole Worm i 1623 heder det: "berettis der udaff de gamle och eldste mend i Lande sogen paa Taasing at der haffuer werit itt capell i fordum dage udi Bryllisse vong som haffuer werit S. Oluffs capell. Huerhoes haffuer werit itt spring och weldekielde, som de kallede S. Oluffs killde, thill huilcken stoer thillob i gammeldage haffuer werit aff siuge og schrøbelige mennischer".

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Måler 0,2 m. i højden. I den græsbevoksede mark ses intet spor af tomten, når undtages en næsten umærkelig, aflang højning i Ø/V. Der kan derfor ikke angives længde/breddemål. Tilsyn ved Fyns amt 10.10 1993. Der blev ikke konstateret beskadigelser. Amtet finder det dog ønskeligt, at området tages ud af landbrugsdrift. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (2)
Svane,S.
Danske Helligkilder
1984

Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976