St. Myregårds jorder
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-36

Fredningsnr.
533467

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Del af voldsted på St. Myregårds jorder. Fredningen omfatter et areal, der mod vest afgrænses af ve- jen fra Arnager til Nylars på en ca. 60 skridts længde, mod syd af den støbte dæmning, hvorved vandet i graven er stem- met op, og en linie i dæmningens forlængelse indtil det dyr- kede areal øst for voldstedet. Mod øst og nord følger græn- sen af det fredede areal gravens yderkant, hvor et hegn nu skiller voldstedet fra de dyrkede arealer. Matr.nr. 14a: Del af voldsted på St. Myregårds jorder i skellet til Nylars s. matr.nr. 13.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mærkelig cirkelrund jævn Plads 60 Fod i Tværmaal; den er rundt om Randen begrænset af et Slags Stengjærde, der maa være anbragt for at forhindre Jorden i at glide ud. At Pladsen er anlagt i et eller andet Øiemed er tydeligt; kun er det umuligt at vide om den hidrører fra Oldtiden eller fra en senere Tid. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1920 Privat besigtigelse
Journal nr.: 311/20
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opmålingstegning tilsyneladende købt for 50 kroner.

1947 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Del af voldsted på St. Myregårds jorder. Fredningen omfatter et areal, der mod vest afgrænses af vejen fra Arnager til Nylars på en ca. 60 skridts længde, mod syd af den støbte dæmning, hvorved vandet i graven er stemmet op, og en linie i dæmningens forlængelse indtil det dyrkede areal øst for voldstedet. Mod øst og nord følger grænsen af det fredede areal gravens yderkant, hvor et hegn nu skiller voldstedet fra de dyrkede arealer.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. Anlæggets centrale del udgøres af en cirkulær banke ca. 36 m i diameter, med plan topflade og stensatte sider. Banken synes ikke væsentlig (om overhovedet) at hæve sig over det omgivende naturlige terræn i Ø og N. Den omgives af en grav, hvis oprindelige konturer nu sløres noget af opstemmet vand (i V) og terrænændringer i forbindelse med stengærderc (i N og Ø). Kun i S synes graven nogenlunde intakt; den har her en øvre bredde på ca. 12 m og er ca. 2 m dyb. PS: Prøvegravning af stedet udført 1985 af Bornholms Museum. Der er formentlig slet ikke tale om noget forsvarsværk men snarere om et romantisk haveanlæg. ** Seværdighedsforklaring ** Et meget usædvanligt fortidsminde, overmåde smukt med græsklædt (borg-)banke omgivet af en bevoksning af tildels meget store, gamle træer samt den velholdte "St. Myregård" mod V. PS: Næppe noget egentligt fortidsminde, jfr. Berejserkommentar. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)