Lundegaard Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070402-16

Fredningsnr.
442116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Lundegaard voldsted. Voldstedet består af en banke med omgivende vandgrave samt en lav vold langs gravens vestrand. Banken er rundagtig, ca. 20 m i tværmål og 2-3 m høj. I dens forsænkede midtpar- ti står tomten af en munkestensbygning. På banken, der lig- ger hen i græs, vokser tillige unge, slanke løvtræer. Gra- ven er 6-10 m bred. Den lave, voldagtige højning, der kanter gravens vestrand, er ca. 5 m bred; den hæver sig ca. 1 m over det tilstødende engdrag i vest. Hen over højningen løber en smal sti. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjæv- nes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Kunstig af- vanding af graven må ikke finde sted. Stødoptagning er ikke tilladt, hverken på vold eller banke. Med ejerens tilladelse kan nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser, der forløber således: i øst langs landevejen, i nord og syd 2 m oven for gravens rand, i vest 2 m neden for voldens vestfod.
Undersøgelsehistorie  (7)
1956 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted "Lundegård". Forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet der dog bemærkes, at der er fyldt en del affald ud i voldgraven i NV (nærmest ved det eksisterende stuehus), i form af jord, sten, flasker, tagplader m.v. Det drejer sig ikke om store mængder - skønsmæssigt 2-3 m3 - men nok til at voldgravens profil vil forblive forandret, hvis der ikke renses op. Borgbanken er nu stærkt tilgroet med træer og krat, således at dens karakteristiske profil sløres helt, undtagen set fra V. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1990 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 710-1995-25
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1995 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 710-1995-25
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Lundegård voldsted.

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)