Lille Strandbygaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-39

Fredningsnr.
533438

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1891, gårdejerske Signe Marie Juul 22/12 1982 Helleristninger. Klippeflade med hjulkors og skålformede fordybninger belig- gende i ager. Fladen er ca. 3 x 2 m og ligger i niveau med jordoverfladen. Fredningen omfatter klippefladen samt et område på 2 m omkring denne. Dette område, som er 7 x 6 m i udstrækning og er afmærket med cementpæle, må ikke dyr- kes eller overkøres med markredskaber. Publikum har adgang til fortidsmindet. Adgangsstien kan overpløjes. NMI: Klippeflade med helleristninger, 3 m l., 2 m br. Del- vis jorddækket i ager.
Undersøgelsehistorie  (14)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hjulkors-Sten ved Lille Strandbygaard i Nylarsker. I en Avlsmark tæt nordvest fra Lille Strandbygaard ligger en Fladklippe, 9 Fod lang, 5 Fod 6 Tommer bred. Den hæver sig ikke op over Jordfladen, men ligger saa dybt, at der ved Pløining og Harvning trækkes et tyndt Lag Jord hen paa den. Paa den omtrent vandrette Flade findes meget mærkelige Helleristninger: 9 fireegede Hjul af hvilke et med dobbelt Kreds (de største Hjul have et Tværmaal af 10 Tommer) 4 Hjul uden Kors ca 50 skaalformede Fordybninger af hvilke 1 findes i Randen af et fireeget Hjul 1 midt i Centrum af et saadant, 1 indenfor et Hjørne ved Centrum af et fireeget Hjul og 1 i et Hjul uden Kors. Mindst 2 Gange ere to og to skaalformede Fordybninger sammendragne ved en svag Gnidning eller Ristning. To store Ovaler; fra den ene af disse gaar en svagt buet Ristning hen til et fireeget Hjul. De fleste Ristninger ere meget tydelige. Stenen burde ubetinget fredlyses, men Eieren vil paa ingen Maade indlade sig paa at underskrive en Declaration. Derimod har han lovet at lade Stenen ligge i Fred (jvf. min Indberetning om Helleristninger Tegning N:3). Bevoksning: 1984: Græs

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Klippeflade med Helleristninger 3 m l., 2 m br. delvis jorddækket i Ager.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F550-249
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Klippeflade med hjulkors og skålformede fordybninger beliggende i ager. Fladen er ca. 3 x 2 m og ligger i niveau med jordoverfladen. Fredningen omfatter klippefladen samt et område på 2 m omkring denne. Dette område, som er 7 x 6 m i udstrækning og er afmærket med cementpæle, må ikke dyrkes eller overkøres med markredskaber. Publikum har adgang til fortidsmindet. Adgangsstien kan overpløjes.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4920/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rektangulært område, markeret ved 4 beton-M.S. og omsluttende den fredede klippehelle med hjulkreds -og skåltegn m.m. 0,1 x 5,3 x 4,3 m. NB: Det fredede areal (jfr. deklarationsteksten) går noget uden for det rektangulært afmærkede områdes sider. ** Seværdighedsforklaring ** En smuk helleristning, på hvilken adskillige tegn er så dybtskårne, at de fremtræder utvetydigt selv for den helt utrænede tilskuer. Bevoksning: 1984: Græs

1998 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 2905
Bornholms Museum
I forbindelse med afgravning af en gammmel markvej fremkom en sandsten på ca. 120x100x70 cm.

1998 Anmeldelse fra privat
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Svend Hansen blev opmærksom på stenen, der havde skålgruber.

1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2905
Bornholms Museum
Stenen havde over 90 skålgruber, heraf var de ca. 39 forbundet i en labyrintlignende slangefigur. Stenen er fundet ca. 15 meter nord for sb. 39. Stenen vil blive placeret ved den allerede fredede helleristningssten.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)