Rynkebygårds gl.voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090108-92

Fredningsnr.
381611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Rynkebygårds gamle voldsted Voldstedet består af en retangulær holm, ca. 50 x 30 m med læng- deretning i nord-syd. Holmens nordøstre hjørne er stærkt af- rundet, og dens nord- og østside er svagt krumme. Holmen er på alle sider omgivet af vandfyldte grave, der i vest, syd og øst har en bredde af ca. 11 m, medens bredden af den nordre grav er ca. 16 m ved den vestlige ende og ca. 10 m ved den østlige ende. Over den søndre grav er en bro. Holmens svagt hvælvede overflade hæver sig kun lidt over det omgivende terræn. Vold- stedet, hvis sydlige del er tilplantet med grantræer, ligger i parken umiddelbart vest for Rynkebygårds nuværende hovedbyg- ning. Fredningsgrænsen forløber langs den øvre yderkant af voldgrave- ne. Broen over den søndre voldgrav er ikke omfattet af frednin- gen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgra- vene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fundet som beskrevet. I det SV-lige hjørne findes opstemningen. Den er af beton, er 7 m. lang, 1,5 m. høj og er næsten en halv meter bred. V for voldstedet er der ager. Jeg gik en tur ud over den pløjede mark og konstaterede store keramikkoncentrationer formentlig fra 1500-tallet og frem til nyeste tid. S for borgbankens S-grav ligger den ØV-orienterede dæmning, der stemmer vandet op i voldgraven. Den er 5-6 m. bred ved kronen og 12-14 m. bred ved foden og er indtil 1,5 m. høj. Fra dæmningen fører rester af en gammel bro over til borgbanken. Det er en gammel jernkonstruktion i yderst miserabel tilstand. N for det fredede voldsted ligger en beboelsesbygning, der er orienteret N/S og en økonomibygning, der er orienteret Ø/V. N for økonomibygningen ligger en vandfyldt voldgrav, der danner en ret vinkel. N/S er den 70 m. lang og 20 m. bred. Ø- og S-graven ses ikke. Fra den bevarede gravs N-ende går en voldgrav mod Ø, der yderligere er ca. 40 m. lang og 20 m. bred. Det er formentlig rester af ladegårdsbanken. Jeg tog en række lysbilleder. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret borgbanke i haven på en hovedgård. Delvist bevaret ladegårdsbanke med økonomibygninger fra de sidste 100 år. Bevoksning: 1987: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1997 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Lavt rektangulært voldsted, ca. 50x30 m stort og omgivet af 10-16 m brede, vandfyldte grave. Antagelig er det forgængeren for den nuværende hovedbygning, der er opført 1858. 300 m syd for voldstedet ligger endnu et voldsted (OBM 9472), ant. fra ældre middelalder, og måske forgængeren til sb. 92..

1999 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Voldgraven besigtiget før og efter oprensning. Der fremkom ingen middelalderlige konstruktioner eller fund, hvilket formentlig skyldes en tidligere, grundig oprensning.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog meget tilgroet og med siv i gravene