Bakkegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-50

Fredningsnr.
533444

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars. Tingl.: 17/8 1926, gdr. Hans Aage Brandt, Bakkegard. Høj, 4 x 20 m. Foden let afpløjet. Enkelte randsten. Græs- klædt med træer og krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved Grænsen af Vestermarie ligger paa en Bakke øst for 6te Selveiergaard en middelstor Gravhøi. Ved Siden af denne er der en hel Del Brandpletter. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m. Foden let afpløjet. Enkelte Randsten. Græsklædt med Træer og Krat i Ager.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velformet storhøj beliggende i skovhjørne på let skrånende terræn ud til ager. 3 x 22 x 19 m. N for toppen et ualmindeligt malerisk, gammelt rønnetræ, der dog sløres noget af hyldetræer og anden kratbevoksning. Højen er p.g.a. den tætte bevoksnings skyggevirkning næsten uden bundvegetation og således udsat for nogen erosion. I toppen er i nyere tid - skønsmæssigt inden for 5-10 år - foretaget en skaktlignende nedgravning 1,9 x 1,2 m, mindst 1,6 m dyb. Hullet har været overdækket med grene, brædder og plastic, som dog nu ligger delvis nedstyrtet i hullet. Skydehul ? Børns hule ? Desuden ligger på højen spredt affald, hovedsagelig plasticfolie, hvoraf en del hidrører fra kartoffeldyrkning på de omliggende marker. På nordvestlige højfod en stor bunke store marksten, flere spredt omkring på højfoden iøvrigt. Gårdejeren (på "Bakkegård") oplyste, at hullet i højen var gravet af børn for ca. 15 år siden. Han var indforstået med, at det skulle retableres ved opfyldning og at Fortidsmindeforvaltningen skulle forestå dette. Endvidere var han indforstået med en pleje af højen, fx. ved amtskommunen. Ved en sådan bør slørende bevoksning fjernes, så højen frilægges og dens kontur bliver synlig fra afstand. Desuden bør stenbunker fjernes. ** Seværdighedsforklaring ** En flot og smukt beliggende høj, seværdig også for det gamle træs skyld. Adgang kunne etableres via markskel fra gården St. Dalbygård. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)