Korup kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Rebild

Sted- og lokalitetsnr.
120311-111

Fredningsnr.
151475

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vester Korup, matr.nr. 46a hører under Hindsted herred Korup kirketomt Kirketomten fremtræder som et nærmest rektangulært areal, ca. 15 x 20 m, hvorpå den nedrevne Korup kirke har ligget. Det fredede areals udstrækning og placering fremgår af ved- lagte kortskitse. Det fredede areal er under almindelig landbrugsmæssig dyrkning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved bebyggelse, gravning, be- plantning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jord- bundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jord- bearbejdning. Tinglysningen ændret 19.05.2005 med flg. fredningstekst: Korup kirketomt og ødekirkegård. Kirketomten fremtræder som et nærmest rektangulært areal, ca. 15 x 20 m, hvorpå den nedrevne Korup Kirke har ligget. Det fredede areals udstrækning og placering fremgår af vedlagte kortskitse. Inden for dette område, ca. 2.200 m2, må der ikke foregå terrænregulering/ afgravning. Området lægges i græs, som det er tilladt at afgræsse. Der må ikke foretages jordbearbejdning og landbrugsmæssig dyrkning, og området må ikke tilplantes. Der må ikke køres med lastede dumpers, lastbiler eller andre tunge køretøjer på arealet. Der må ikke graves render til installationer eller andre jordarbejder.
Undersøgelsehistorie  (9)
1970 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 726
Aalborg Historiske Museum
Diverse aktiviteter på fortidsmindet i 1950erne og 1970erne.

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-1075
Kulturstyrelsen
Kirketomten fremtræder som et nærmest rektangulært areal, ca. 15 x 20 m, hvorpå den nedrevne Korup kirke har ligget. Det fredede areals udstrækning og placering fremgår af vedlagte kortskitse. Det fredede areal er under almindelig landbrugsmæssig dyrkning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved bebyggelse, gravning, beplantning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

1997 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3764
Aalborg Historiske Museum
Der fandtes store dele af kirkens V- og Ø-ende, i form af fundamentgrøft med mørtel og kampesten. Fundamentgrøften aftegner en kirke med skib og indsnævret kor. Samlet længde udvendigt ca. 16,5 m. Skibets bredde ca. 8 m, koret ca. 6 m. I korbuens nordside fladtlagte kampesten formodentlig fundament til et sidealter. Mulige spor af murede bænke. Muligvis spor af døråbning i nordsiden. Der fandtes grave på alle sider af kirken og tæt på kirkens fundament. Kirkegården blev afgrænset til alle sider ved gravenes ophør og mulige skelgrøfter.

1997 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3764
Aalborg Historiske Museum
Ved en mindre undersøgelse konstateredes kampestensfundamenter fra en kirke.

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.3280/97
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Aalborg Historiske Museum

2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1016
KUAS, Fortidsminder

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VI, 3, Ålborg Amt
1961