Lundestenen
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-54

Fredningsnr.
533432

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars Tingl.: 5/5 1884, gdr. M.K. Jensen Afmærkn.: MS 1905, J.A, Jørgensen Høj, "Lundestenen", 2 x 17 m, med jættestue. Kammeret består af 14 bæresten og 4 dæksten på plads. Gangen består af 8 bæresten, 4 karmsten og 1 overligger på plads. Græsklædt med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en Skov sydvest fra Tornegaard er der en Bakke paa hvilken det bekjendte meget store Gravkammer ved Tornegaard findes. Gravkammeret er 9 Alen langt 2 1/2 Alen bredt og 2 1/6 Alen høit indvendigt Maal. Der er fundet skarpe Knive af Flint (Flintflækker?) i Kammeret, som har Retning fra V til Ø. At det er et Gravkammer fra Stenalderens Slutningstid anser jeg for utvivlsomt.- Det kan maaske være af Interesse at lægge Mærke til, at Gravkister i Høie i denne Egn alle ligge i Retning fra V til Ø og alle have aflang Form, samt alle synes at henhøre enten til Stenalderen eller ældre Broncealder. Gravkammeret ved Tornegaard er vistnok det længste, man kjender paa Bornholm. De østlige Dækstene ere sunkne ned i Graven. Der er en lav Jordhøi eller Forhøining omkring Kammeret, hvis Dækstene ligge i Høide med den Kammeret omgivne Jord. Forholdet har her som flere lignende Steder været det, at Gravkammeret har været anbragt oppe i Høien ikke under den.- Gravkammerets vestlige Gavlsten er borte. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1885 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 9/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal udgravning
Journal nr.: 9/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Lundestenen", 2 x 17 m. Med Jættestue. Kamret bestaar af 14 Bæresten og 4 Dæksten paa Plads, Gangen af 8 Bæresten, 4 Karmsten og 1 Overligger paa Plads. Græsklædt med Krat i Ager.

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lundeestenen", Bornholms største og vistnok bedst bevarede/restauredede jættestue. 3 x 20 m. Fremtræder overordentlig smuk efter restaurering og pleje. God forklarende skiltning på højen: vejvisende skilte viser fra kommunevej hen til P-stedet ved "Tornegård" ca. 250 m NØ for Jættestuen. Parkering af 1 bus er mulig her. Trampesti herfra gennem ager. Højen fremtræder græsklædt med spredte træer og uden synlige randsten. Gammel afpløjning/afgravning af højfod undtagen i S. Kammeret er rektangulært med lidt konvekse langsider, orienteret VSV/ØNØ med gang i S-sidens midte. Indvendige mål: 5,6 x 1,9 m, 1,3 m højt. Sat af 14 bæresten: i N 6, 2 i hver af gavlenderne og 4 i S. 4 dæksten dækker hele kammeret. Nederst på en af bærestenene i vestenden ses flere skåltegn. På de to vestligste dækstens overside ses ligeledes skåltegn. Gangen er sat af 4 modstillede par bæresten samt 2 par karmsten. Nærmest kammeret 1 dæksten in situ. Iøvrigt forefundet som beskrevet i Svend Hansens besigtigelsesrapport af 11-9-1984, jour. F 550-722 ** Seværdighedsforklaring ** Bornholms mest instruktive og helstøbte megalit med gode adgangsforhold. Udgravet og med gode fundoplysninger. Dertil et ualmindeligt smukt fortidsminde. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1985 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)