Løvbakkevej Nord
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180306-38

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Hus (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Affaldsgrube, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brønd, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1500 - 1101 f.Kr.)
Treskibet langhus, ca. 20 x 7,5 meter. I forbindelse med huset blev der fundet 10 kogestensgruber.

Undersøgelsehistorie  (9)
1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A.89/97-2
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1998 Museal udgravning
Journal nr.: HEM 3464
Museum Midtjylland
I forbindelse med Herning Kommunes udstykning af boligkvarteret, foretog Herning Museum udgravninger forud for anlæggelsen af kloakledning, plantebælter, samt vejanlæg. Der blev i alt afgravet 19836m2. Ved udgravningen fremkom spredte bebyggelsesspor i 3 adskilte områder mellem Løvbakkevej og dige 138. I den sydøstlige del, nede ved Løvbakkevej fandtes en brønd. Oppe mod diget fandtes spredte anlægsspor i form af 16 kogegruber, 8 stolpehuller, 1 mindre grube og en 13,5meter lang grøft. I et af stolpehullerne fremkom skår fra yngre bronzealder. I den sydvestlige del, mellem Løvbakkevej og diget, fandtes 1 hus, 2 gruber og en del løse stolpehuller og kogegruber. Keramikken daterer anlæggene til yngre bronzealder.

1998 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.3412/98
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3464
Museum Midtjylland
Prøvegravningen på et stort, nyt boligområde på ca. 85.000 m2 resulterede i første omgang i fund 3 steder. Hus på 20x6,5 m og grube fra yngre bronzealder. Brønd med skår fra middelalder. Stolpehuller,grube og kogegruber fra bronzealder.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2001 Museal udgravning
Journal nr.: HEM 3464
Museum Midtjylland
Der udvidedes med ny boligvej i den vestlige del af udstykningen. Her fandtes 1 kogegrube og 19 stolpehuller, der hovedsageligt var fra nyere tid.

2004 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HEM 3464
Museum Midtjylland
Forundersøgelse af boligvejene 18 og 19 på den sydøstlige del af udstykningsområdet. Ved undersøgelsen fulgte museet muldafrømningen af vejtracéer. Herved fremkom en enkelt kogegrube. Der er ikke foretaget undersøgelse af selve byggegrundene.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HEM 3464
Museum Midtjylland
Herning Kommune har anmodet Museum Midtjylland om at udarbejde et forundersøgelsesbudget for den fortsatte udstykning ved Løvbakkevej Nord i Gullestrup Det aktuelle areal udgør 20.000 m2, men er delvist forundersøgt i 1998 forud for udstykningen af etaperne mod vest og nord. Herved kan der frigives cirka 3500 m2. I den nordlige del er der gravet søgegrøfter hvor der er fundet i alt 8 kogestensgruber (afsat med stjerne på oversigtsplanen), men der blev kun udvidet omkring en enkelt. Forundersøgelserne i 1998 var meget forcerede og det kan ikke udelukkes at der kan ligge huse fra bronzealder defineret af områderne med kogegruber. Der er afsat en forundersøgelsesdag til at lave disse udvidelser og eventuelt afslutte området, hvis der ikke frekommer mere komplicerede fortidsminder i området. Den centrale del af området udgør cirka 9500 m2 og her er det museets indstilling at der skal laves en almindelig forundersøgelse kombineret med geofysisk opmålig som skal identificere eventuelle isolerede anlæg. Området er en del af en bred sydvendt skråning oven for de omfattende engområder mellem Gullestrup og Herning som gennemskæres af Herningsholm Å. Engområdet bærer navnet Malmkjær og kan indikere at der kan være hentet malm til jernudvinding. Ved forundersøgelsen i 1998 blev der som nævnt fundet kogestensgruber i området. Cirka 100 m vest for det aktuelle område fandtes et velbevaret bronzealderhus. Sydvest for området er der undersøgt et ganske velbevaret gårdsanlæg fra middelalderen og mod sydøst er der udgravet spredte bopladsspor fra tidlig førromersk jernalder, og en ikke registreret gravhøj fra enkeltgravskultur (disse fund og udgravninger er indsat på vedlagte oversigtsplan). Ca 300 m sydøst for området er der udgravet grave fra yngre jernalder, hulvejssystemer og jernudvindingssanlæg. Derudover er der mundtlige oplysninger om at der skulle være fundet lerkar, angiveligt fra en jordfæstegrav ved en transformatorstation ca 200 m stik øst for det aktuelle område, men på samme sydvendte skråning. Museet har en klar forventning om at der kan være flere skjulte fortidsminder i området både i form af bopladsspor fra forskellige perioder, grave og eventuelt også jernudvinding og i budgettet er der således også indregnet at der gennemføres geofysiske undersøgelser for at identificere mere isolerede anlæg.

2018 Museal forundersøgelse
Museum Midtjylland
Museum Midtjylland har i perioden 6. til 8. marts 2018 foretaget forundersøgelse forud for udstykning. I alt blev der undersøgt 2.578,6 kvadratmeter fordelt på 18 grøfter inklusive udvidelser. Der fremkom en række stolpehuller fra bronzealderen samt enkelte kogestensgruber i de indledende grøfter og ved udvidelser blev en 20 meter lang og 7,5 meter bred huskonstruktion fra ældre bronzealder afdækket. Der fremkom ved udvidelserne ligeledes yderligere kogestensgruber. Der blev gjort enkelte fund af keramik og få stykker bearbejdet flint.

Litteraturhenvisninger  (0)