Gl. Vraa Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120601-38

Fredningsnr.
09133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gl. Vrå voldsted Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke, hvis topflade må- ler ca. 55 x 55 m. Den er omgivet af en vandfyldt voldgrav, der ved den sydvestre side er ca. 16 m bred, mens den på de øvrige sider måler ca. 19 m. Over den sydvestre voldgrav fører en 4,5 m bred bro. En smallere bro er ført over den nordøstre voldgrav. På borgbanken er opført den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede hovedbygning. Det fredede areal måler i nord- vest-sydøst 95 m og i sydvest-nordøst 91 m, og fredningsgrænsen går langs voldgravens ydre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Opprensning af vold- graven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets tilladelse. Træhugst er forbeholdt ejeren.
Undersøgelsehistorie  (10)
1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1998 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3875
Aalborg Historiske Museum

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 3875
Aalborg Historiske Museum
Undersøgelsen bestod dels i en udgravning af jordbro til voldstedet, dels i udgravning af to grøfter på selve banken og dels i en mindre bygningsarkæologisk eftersøgning af en tårntilbygning på nordsiden af nordfløjen.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4986
Aalborg Historiske Museum
Overvågning af nedgravning af fjernvarmerør. Gav ikke yderligere oplysninger om selve voldstedets opbygning, men viste dog, at ydersiden af voldgraven var sikret ved et påført, max. 90 cm tykt sandlag.

2001 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 4986
Aalborg Historiske Museum

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Voldgrav under begyndende tilgroning. Lodsejer har netop overtaget ejendommen. En repræsentant på stedet udtrykte behov for hjælp til ple/oprensning mm, men koncentrerede sig på tilsynstidspunktet om renovering af bygningerne. En sætning på bankens side ud mod voldgraven i Ø henføres til den tidligere ejers ændringer af kloaksystemer iflg. repræsentanten.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)