Søbygård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
160112-35

Fredningsnr.
231235

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Søbygård voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig, firsidet borgplads, der måler ca. 42 x 45 m, og som hæver sig ca. 1 m over den omgivende eng, samt vest herfor en mindre og lavere, ligeledes uregelmæssig firesidet borgbanke, ca. 33 x 40 m. De to banker er adskilte ved en sænkning. Den store banke er delvis kratbevokset. Voldstedet ligger iøvrigt i græs. Fredningen omfatter de to borgbanker samt en bræmme uden om disse på indtil 5 m bredde at regne fra bankernes fod. Fredede er endvidere de i engen nord for voldstedet nedrammede egepæle fra en træbro. Fortidsmindets udstrækning og grænserne for det fredede areal samt placering af de ovenfor nævnte egepæle er angivet på vedføjede opmåling 1 : 400. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. De nedrammede egepæle må ikke fjernes. Træhugst er forbeholdt ejeren.
Undersøgelsehistorie  (9)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved den nordvestlige Bred af Søbygaardsø og ved dennes Udløb har forhen ligget en befæstet Borg. At denne Borg er meget gammel skjønnes deraf, at man ikke finder Mursteenslevninger paa Pladsen. Fra Nord fører en Vej derud, men den synes ikke at være den oprindelige endskjøt den er meget gammel. Det er noget tvivlsomt om Pladsen A og B [på tegning] egentlig er en sammenhængende Borgplads eller om der har været noget Skjel eller Grav mellem dem ved de to punkterede Linier [på tegning]. Det sidste er meget antageligt. A [på tegning] har altsaa været helt omgivet af Grave, der mod Syd synes at have staaet i Forbindelse med Søen. Mod Vest og Nordvest ere Gravene nu mindst kjendelige. Paa Pladsen A [på tegning] og i dens Sidehældinger sees en Mængde store Steen. Fra B [på tegning] har en høj Vej med 4 Rud [?] og dækket paa Siderne af gl Grave ført ind mod den faste Grund, hvor nu Gaarden ligger. Bækken synes forhen at have havt sit Løb fra de gl Grave. Ovenstaaende Omrids er ikke tegnet efter Maal; men efter Øjesyn, og det endda nogle Steder paa Frastand, da Vandet, der var opstemmet, hindrede en fuldstændig Undersøgelse. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Nr. 15 [hos lærer Nissen] er et Voldsted). Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - bortset fra øget tilgravning. Der henstår nogle foderhuse på voldstedet. Bør nævnes ved lejlighed. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet er græsklædt mod nord og helt dækket af træer/krat mod syd.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)