Krumstrup voldsted

Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090109-16

Fredningsnr.
38169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Krumstrup voldsted Voldstedet består af en høj, omtrent kvadratisk banke, der på alle sider er omgivet af dybe vandfyldte grave med stensatte sider. Over den vestre grav, langs hvis yderkant vejen fra Lø- rup går, er en betonbro på en gammel kampestenspille. På vold- stedet ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.B fredede hovedbygning. Iøvrigt benyttes voldstedet som have og gårdsplads. Det fredede areal måler ca. 55 x 45 m, og fredningsgrænsen for- løber i vest langs vejens østlige kant, medens den i syd, øst og nord går langs gravenes ydre overkanter. De eksisterende bygninger samt broen berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsan- tikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må op- rensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikva- ren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie

1969 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kvadratisk voldsted omgivet af dybe grave.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgraven længst mod N er 12 m. bred. På dens yderside står 9-10 gamle kastanjer, hvor grenene rager langt ud over voldgraven. Over Ø-voldgraven ligger en gammel træbro på jerndragere - ikke nævnt i deklarationen. Uden tilladelse er stensætningerne i voldgraven sat om og denne gang muret op langs V-, N- og S-voldgraven. Men ellers fundet som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt lille voldsted med prægtig hovedbygning helt ud til offentlig vej.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

den nordre grav set
grav i øst set mod syd
grav i vest
grav i syd set mod øst