Tidselholt gl. voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090111-36

Fredningsnr.
40188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tiselholt gamle voldsted (Tislot) Voldstedet består af en oval borgbanke, ca. 40 x 25 m, med størst udstrækning i nord-syd. Banken er omgivet af dobbelte vandfyldte voldgrave, hvorover der i øst er broer. Den indre grav er ca. 5-6 m bred. Den ydre er af varierende bredde, idet den i øst og nordøst er ca. 5-6 bred og i syd ca. 7-8 m, me- dens den i sydøst udvider sig, således at dens ydersider dan- ner nærmest en ret vinkel. Mod vest har den ydre grav karakter af sump med gravet grøft i midten, og denne sump udvider sig i nord til betydelig bredde. Mellem gravene er en vold, der i nordøst og øst er ca. 4-5 m bred, medens den i sydvest er indtil ca. 12-15 m bred. Udenfor den ydre grav, hvorover der i sydvest er en overgang, er i syd og sydvest en lav ca. 5-6 m bred ydre vold med en gennembrydning i sydvest udfor overgangen. Syd for den ydre vold ligger ladegårdsbanken, der i vest og y syd er omgivet af en ret dyb og bred, bugtet grav, i hvis bund ø løber en bæk. Graven begynder i nordvest lidt syd for overgangen over den ydre grav omkring borgbanken og ender umiddelbart syd o for ydervoldens østlige afgrænsning. Borgbanken er bevokset med krat og træer, medens ladegårds- banken er udlagt som park med enkelte træer. Voldstedet ligger ca. 200 m vest for Tiselholts nuværende hovedbygning. Voldstedets samlede udstrækning i nord- syd er ca. 150 m, og i øst-vest ca. 100 m. Fredningsgrænsen går i nord og nordvest langs ydersiden af det sumpede areal udenfor den ydre voldgrav, og i vest og syd dels langs foden af ydervolden dels langs den ydre overkant af graven omkring ladegårdsvoldstedet og i øst langs en linie, der i syd begynder ved den østlige afslutning af den sydlige del af graven omkring ladegårdsvoldstedet og i nord ender ved den østlige afslutning af det sumpede areal nord for voldstedet. Broerne er ikke omfattet af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoks- ning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Den del af det fredede a- real, der er udlagt som park, må benyttes i samme omfang som hidtil. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprens- ning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Med blyant står på det blå kort: Ejend. adm. Jessens mole 15, Svendborg.
Undersøgelsehistorie  (8)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Borgbanken har tydelige bygningsspor, bl.a. af en stensat, rektangulær kælder, hvis kampestensmur er bevaret ihvertfald i 2 skifters højde; muligvis midt i kælderen et fundament til en trappesøjle. Mål: 2x150x100 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et velbevaret voldsted, smukt og overskueligt med sin cirkulære form. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1993 Museal besigtigelse
Journal nr.: A282 00
Svendborg Museum
Tisselholts voldgrav var blevet tørlagt og herved var fremkommet en stenrække samt tømmer. Rækken forbandt 2 små ligeledes stensatte holme østligst i henholdsvis nordre og søndre grav. Stenrækken tolkes som en tidligere voldgravsfront, således at gårdspladsen på et tidspunkt er gjort mindre, eventuelt i forbindelse med den nuværende hovedbygnings opførelse.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6112-1547
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/94-53
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3498
Fyns Stiftsmuseum
Ruin.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med store bøge og selvsået bøg

Litteraturhenvisninger  (0)