Hestehave Voldsted

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-128

Fredningsnr.
441820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)
Fredningstekst

Hestehave voldsted. Voldstedet består af en rund banke, omgivet af en tør, udjævnet grav. Bankens og gravens samlede tværmål er ca. 150 m. Voldstedet, der er beliggende i Hestehaven, ca 200 m sydsydvest for Skovsgård hovedgård, er dyrket. Grænsen for det fredede areal går langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Hestehaven er et rundt Voldsted, 1 ½ Td. ld. med Spor af Grave om undtagen til den ene Side. Indkørselen skal have været mod N., her er fundet Egepæle.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet på fredningskartotekskort. Tilsået med byg.

1993 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1993 Museal besigtigelse
Langelands Museum
Gentagne besigtigelser og detektorafsøgninger på det stærkt overpløjede voldsted har kun resulteret i fund af ganske små stumper af middelalderlige, rødbrændte teglsten og nogle få ubestemmelige, helt forrustede, mindre jerngenstande.

1993 Planlagt byggeri/anlæg
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er et voldsted , der ligger i græsmark, der afgræsses af kreaturer eller får . Området er blevet naturgenoprettet , således at området ikke længere dyrkes , og dræn er lukket , så der nu står vand i gravene . Det vurderes at voldstedet både bevaringsmæssigt og formidlingsmæssigt har stor fordel af dette projekt.

Litteraturhenvisninger

Skaarup,J.
Øhavets middelalderlige borge og voldsteder
2005


Billeder

borgbanken centrale del
Borgbanken set fra nord-øst
graven og borgbanken th
den naturgenoprettede grav
Oversigt Hestehave voldsted