Rysensten Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180701-79

Fredningsnr.
20018

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet Rysensten Voldstedet består af en borgbanke, der måler ca. 140 x 100 m med største udstrækning i nord-syd. På banken, der hæver sig indtil ca. 10 m over vandspejlet i de omgivende grave, ligger Rysenstens hovedbygning, der er fredet i kl.B i henhold til loven om bygningsfredning. De banken omgivende vandfyldte grave er mellem 6 og 12 m brede. På banken er der i sydvest, syd, øst og nordøst volde, der er fra 1 til ca. 3 m høje og indtil ca. 10 m brede. Udenfor den vestre og den nordre grav er der en ydervold, der er fra 0,5-1,5 m høj og ca. 5 m bred. Grænsen for det fredede areal går i vest og nord langs den yd- re fod af ydervolden, medens den i syd og øst går langs gravenes ydre overkant. Den eksisterende bebyggelse på banken berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden ikke finde sted uden forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Ny bebyg- gelse på banken må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (10)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 20.340
Holstebro Museum
Forestående undersøgelse af hovedgårdens sydfløj før nyopførelse af fløjen. Anlægget går tilbage til middelalderen.

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/99-60
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2000 Museal udgravning
Journal nr.: 20 340
Holstebro Museum
Der blev gravet to felter. Langs østsiden af det østlige felt dukkede en del store sten op. De har antagelig været en del af fundamentet fra den ret ukendte østlænge, formentlig opført i 1630érne. I vestfeltet kunne en munkestensbelagt gangsti følges øst-vest gennem feltet. I vestfeltets nordvestlige hjørne afdækkedes sydvesthjørnet af en bygning opført i munkesten, bevaret i op til ni skifter. Bygningens orientering har været en anden end den stående hovedbygnings, hvis ældste dele antagelig er fra 1600 tallets midte. Det afdækkede murværk anses for at være middelalderligt.

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: 20 340
Holstebro Museum
Teglstengulvet er formodentlig den nuværende hovedbygnings ældste kældergulv. Gulvet dateres til 1600 tallets midte.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 20 340
Holstebro Museum
Ejeren af Rysensten oplyste, at man under udgravning til et skorstensfundament var stødt på en teglstensbelægning ca. 40 cm under nuværende overflade.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)