Hjorthøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-82

Fredningsnr.
523436

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Nylars Høj, "Hjorthøj", ca. 1 x 15 m. Større sænkning i top. Træ- bevokset i skov. NMI: Røse, "Hjorthøj" ............
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nylarsker Sogns Andel af Blemmelyng er tæt belagt med mindre og større Smaahøie, der vistnok alle henhøre til de saa almindelige Stenrøser [sb.82A-82C,119-143]. Enkelte af disse ere dog af et andet Udseende og kunne maaske gjemme Støvet af mere velstaaende Folk. Der er saaledes hist og her større Røser, som langs Randen have en Ring af en Dynge Smaastene, andre, som have Randstene, der ere af Størrelse som de Randstene, man af og til ser omkring virkelige Gravhøie, og atter andre Røser, der nærmest maa betegnes som store flade 70 Fod brede cirkelrunde Brolægninger af Form og Udseende som de mærkelige cirkelrunde Pladser i Paulsker Lyng. En af de største Røser kaldes Hjorthøi [sb.82C]. Ved denne er der fundet to mærkelige Jernøxer, som begge skulle være indsendte. De henhørte vistnok til Markfund og matte ifølge Beskrivelsen snarere hidrøre fra Middelalderen end fra Oldtiden og have saaledes intet at gjøre med Røserne... Bevoksning: 1985: Mos og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse ]Høj[, "Hjorthøj", ca 1 x 15 m. Større Sænkning i Top. Træbevokset i Skov. [Jvf. j.nr. 154/44, topografisk arkiv].

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Dim. vanskelige at fastslå p.g.a. bevoksning. Gammel sænkning midt i røsen. 1½ x 1½ x 0,5 m dybt. Stenvold omkring udgravningen. Ud fra krateret henligger 4 glemte grantræsstammer. Helt tilplantet med ca. 15 årige grantræer. Højen ligger alleryderst på N-lige hjørne af granplantagen. Bevoksning: 1985: Mos og Nålekrat/-træer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Sækning i top, set fra N
OS, set fra NNV
OS, set fra N
OS, set fra NØ