Jerstrup Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080502-27

Fredningsnr.
33142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Jerstrup voldsted Voldstedet består af en retangulær borgbanke, der måler ca. 95 x 40 m med størst udstrækning i øst-vestlig retning. Den vestre halvdel af banken er i niveau med det omgivende terræn, medens den østre halvdel, hvor den i henhold til bygningsfrednigsloven i kl.B fredede hovedbygning ligger, er noget højere. Banken om- gives af en vandfyldt voldgrav. Over den nordre grav fører en kampestensbro, og over den søndre grav går en smal dæmning. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens ydre overkant. De eksisterende bygninger samt dæmningen over den søndre grav be- røres ikke af denne fredning, hvorimod kampestensbroen over den nordre grav er omfattet af fredningen. Fredet er endvidere den ydre tørre voldgrav, der i ca. 50 m afstand i syd og øst forlø- ber parallelt med den indre voldgrav, idet fredningsgrænsen her går langs gravens øvre kanter. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og park. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på borgbanken må kun fin- de sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven må kun ske efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have og park i samme ud- strækning som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (11)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jerstrup voldsted. Består som nævnt i fredningen, af en rektangulær banke 95x40 m, omgivet af en indtil ca. 15 m bred voldgrav der er vandfyldt. En kampestensbro fører over til holmens nordøstlige del, hvor hovedbygningerne ligger. Den vestlige del af holmen er så lavt liggende, at den dags dato var delvis oversvømmet. Voldgraven fortsætter fra det nordvestlige hjørne, imod nord over i en kanal. Ligeledes fortsætter voldgraven i det sydvestlige hjørne i sydlig retning, i en kanal. Hele anlægget bar præg af begyndende forfald, og trænger til pleje og vedligeholdelse. Det var omgivet af højt krat og træer, der visse steder trykkede på stenlægningerne omkring voldgravnes kanter. Ejeren var indforstået med at indgå i en eventuel plejeordning. Se skitse. Mål: Ingen mål opgivet. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 9372
Odense Bys Museer

1992 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6113-0229
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Det opgravede materiale var udlagt på voldgravenes ydersider og arkæologiske informationer er muligvis gået tabt. Der er konstatreret træstolper i voldgraven, der enten er del af den nuværende bro eller bevarede konstruktioner fra en tidligere. der er sandsynligvis under oprensningen sket skader på dele af stolpekonstruktionen. SNS pålægger ejeren at udbedre skader inden 7/9-1992.

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6113-0229
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: OBM 9372
Odense Bys Museer
Bygherre er af Kulturarvsstyrelse blevet pålagt at jordarbejde på voldstedet i forbindelse med etrablering af kloak skal ske i samarbejde med Odense Bys Museer. Der fremsendes budget for forundersøgelse til godkendelse.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2008-7.23.02-0011
KUAS, Fortidsminder

2011 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM 9372
Odense Bys Museer
Kulturarvsstyrelsen har givet dispensation til oprensning af voldgraven. Odense Bys Museer ønsker at foretage en overvågning/besigtigelse af dette arbejde.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)